Sökning: "hemmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 414 uppsatser innehållade ordet hemmiljö.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med palliativa vårdbehov i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jovana Kljajic; Lisa Johansson; [2024]
  Nyckelord :Erfarenheter; hemsjukvård; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 70000–75000 människor i behov av palliativ vård. Idag vårdas allt fler personer i sina hem under livets slutskede. Sjuksköterskor bör tillgodose patienters fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av supramaximala HIT-modaliteter anpassade till hemmiljö för äldre personer : En kvantitativ valideringsstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Rikard Björk; Jesper Näslund; [2024]
  Nyckelord :Högintensiv intervallträning; metronomstyrd träning; stationär cykel; chairstand; trappgång; stakning med gummiband;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nära hälften av Sveriges äldre personer uppnår inte rekommendationerna för fysisk aktivitet, vilket ökar risken för folksjukdomar. Det är därför viktigt att kunna erbjuda attraktiva träningsformer för att öka aktivitetsnivån. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av att vara förälder till ett barn med cancersjukdom i ett palliativt skede - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Miranda Johansson; Mathilda Stenström; [2024]
  Nyckelord :Parents; Cancer; Children; Palliative; Experiences; Föräldrar; Cancer; Barn; Palliativ; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall bland barn och unga. Palliativ vård är aktuellt när ett barn inte längre bedöms kunna botas från sin cancersjukdom. När ett barn drabbas av cancer drabbas även en hel familj, där mycket ansvar ligger hos föräldrarna. LÄS MER

 4. 4. Meningsfulla aktiviteter bland äldre personer på äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Anna Lindström Andersson; Albin Hansson Bergvall; [2024]
  Nyckelord :Arbetsterapi; aktivitetsvetenskap; meningsfulla aktiviteter; äldres personers hälsa; äldreboende; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Meaningful activities are interconnected with health and well-being. When people age or their circumstances for engaging in occupations change, a loss of meaningful activities can occur, leading to illness. LÄS MER

 5. 5. Förskolans uppgift att främja barns hälsa : Förskollärarens implementering av, och syn på, det hälsofrämjande arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Alva Somero; [2024]
  Nyckelord :Barn; förskollärare; hälsofrämjande; KASAM; välbefinnande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka kunskap om förskollärares implementering av, och syn på, det hälsofrämjande arbetet i förskolans verksamhet. Studien tar avstamp i det sociokulturella- och salutogena perspektivet. LÄS MER