Sökning: "hemspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet hemspråk.

 1. 1. Modersmålsundervisningen i arabiska Möjligheter, Utmaningar och glädjeämnen sett ur olika perspektiv på ett urval av grundskolor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jihad Khalil; [2019-03-28]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; hemspråk; flerspråkighet; sociokulturell;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med detta arbete är att med en intervjuundersökning få kunskap om hur arabiska modersmålslärare, elever och rektorn till modersmålsenheten i en västsvensk kommun upplever modersmålsundervisningen. Vilka fördelar, svårigheter, utmaningar och framgångsfaktorer uppstår i samband med detta uppdrag?Teori:Studien om modersmålsundervisning utgår från en sociokulturell teori. LÄS MER

 2. 2. LEK OCH UTANFÖRSKAP I FÖRSKOLAN : En kvalitiativ intervjustudie utifrån åtta pedagogers syn på lek och arbete med utanförskap i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Åkerblom; Majd Allos; [2018]
  Nyckelord :Lek; Utanförskap; Pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger ser på barns lek och hur pedagoger arbetar för att förebygga utanförskap i lek.  Ett sociokulturellt perspektiv har valts som teoretisk ansats. Studien utgår från åtta semistrukturerade intervjuer som analyseras och bearbetas kvalitativt. LÄS MER

 3. 3. Modersmålets betydelse för flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Emine Thaqi Jashari; [2017]
  Nyckelord :Modersmål; tvåspråkighet; studihandledning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att - ur ett lärarperspektiv – undersöka vad två modersmålslärare och två svensklärare anser om modersmålets betydelse för flerspråkiga barns språkinlärning och vilka förändringar de anser skulle förbättra förutsättningarna för undervisningen. För att besvara syftet, ställs tre forskningsfrågor, som handlar om pedagogernas åsikter om modersmålets betydelse och hur de arbetar med detta vid undervisning i det svenska språket. LÄS MER

 4. 4. Den mångkulturella förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Kraft; Izabella Amiryan; [2017]
  Nyckelord :Mångkultur; förskola;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en studie kring två förskolors arbete med kulturell mångfald. Med kvalitativ forskningsmetod har studien utforskat hur åtta förskollärare, fyra per förskola, samt kommunens mångfaldsstöd arbetar för att synliggöra och stärka barns olika kulturer i den dagliga verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Modersmålets vara eller inte vara i matematikundervisning : En fallstudie om lärares och elevers upplevelser av modersmålsanvändning i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Tanja Hagman; [2017]
  Nyckelord :matematik; undervisning; modersmål; andraspråkselever; matematiskt språk; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Forskning har visat att andraspråkselever får problem med matematiskt språk, begrepp som används i matematiken och uppgifter som inkluderar läsning av text för att kunna lösa dessa. Forskning har också visat att andraspråkselever som använder modersmål i matematikundervisningen ofta når större framgång eftersom begrepp lärs in i en kontext och därmed effektivare än inlärning på ett nytt språk. LÄS MER