Sökning: "hemtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade ordet hemtjänst.

 1. 1. FLEXIBELT ARBETE - En kvalitativ intervjustudie om arbetssituationen för hemtjänstpersonal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sadia Sahaf; [2022-01-20]
  Nyckelord :Hemtjänst; Flexibilitet; Funktionell flexibilitet; Brukartid; Situationella behov;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att ge en bild av vad antal personer som arbetar inom hemtjänsten har för uppfattning om hur de hanterar balansen mellan sina tilldelade arbetsuppgifter och brukarens situationella behov.Teori:Studiens teori omfattas av John Atkinssons (1984) modell ”The Flexible Firm”. LÄS MER

 2. 2. Konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen. En kvalitativ studie från enhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Abir Alawieh; Ellie Azimi; [2021-05-26]
  Nyckelord :socialt arbete; chefskap; kommunal äldreomsorg; konflikthantering; konflikt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse och kunskap gällande konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen, specifikt inom särskilt boende och ordinärt boende (hemtjänst). Studien grundar sig på enhetschefers perspektiv med erfarenhet av att arbetat som enhetschef inom särskilda boenden och ordinära boenden. LÄS MER

 3. 3. Hållbar arbetsmiljö inom hemtjänsten : Enhetschefer och tidigare medarbetares uppfattning om brist på personal inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Lindberg; Daniel Nyvall; [2021]
  Nyckelord :hemtjänst; arbetsmiljö; ledarskap; arbetsbelastning; kommunikation;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen står inför stora utmaningar de närmsta åren. Detta beror bland annat på att antalet äldre personer, som är i behov av vård och omsorg ökar och att personalstyrkan minskar. LÄS MER

 4. 4. "Det är ju det här med skyddsutrustningen" : Psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgen, en kvalitativ studie om fyra vårdbiträdens upplevelse under pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Lambertz; [2021]
  Nyckelord :Care workers; demand-control-support; elder care; psychosocial work environment; work content; Arbetsinnehåll; krav-kontroll-stöd; psykosocial arbetsmiljö; vårdbiträde; äldrevård;

  Sammanfattning : Denna studie hade som syfte att beskriva hur vårdbiträden inom äldreboende och hemtjänst upplever sin psykosociala arbetsmiljö under coronapandemin. Detta genom frågeställningarna: Hur upplever vårdbiträden att deras arbetsinnehåll har påverkats av pandemin? Hur har vårdbiträdenas samarbete påverkats av pandemin? Vilka andra faktorer i den psykosociala arbetsmiljön har vårdbiträdena uppmärksammat i samband med pandemin? Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer med fyra vårdbiträden inom äldreomsorgen. LÄS MER

 5. 5. Följarskap - en dans i otakt? : Om följare, följarskap och dess påverkan på ledarskapinom kommunal hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Forsberg; Tora Knifström; [2021]
  Nyckelord :Follower; followership; municipal home care service; Leader-Member Exchange; Implicit Followership Theories; Leaders´ Implicit Followership Theories; effect on leadership; Följare; följarskap; hemtjänst; kommun; enhetschef; Leader-Member Exchange; Implicit Followership Theories; Leaders´ Implicit Followership Theories; påverkan på ledarskapet;

  Sammanfattning : Kommunen är en stor arbetsgivare och verksamheten inom kommunal hemtjänst berördessutom många människor som kommer i kontakt med anställda inom hemtjänsten i rollensom vårdtagare. För att uppfylla organisationens mål om att en god omvårdnad ska bedrivashar forskningen tidigare mest fokuserat på betydelsen av en framgångsrik ledare. LÄS MER