Sökning: "hemtjänsten för och nackdelar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hemtjänsten för och nackdelar.

 1. 1. Medarbetarens uppfattning av att arbeta i en självstyrande grupp : En studie om självstyrande grupper med utgångspunkt från den kommunala hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Adela Morina; Alma Bavcic; [2019]
  Nyckelord :autonomous groups; leadership; teamwork; empowerment; employeeship; Självstyrande grupper; ledarskap; teamwork; empowerment; medarbetar skap;

  Sammanfattning : Forskning beskriver att ledarskap och medarbetarskap är minst lika viktiga som fenomen. Trots detta så är intresset och kunskapen om ledarskap oerhört mycket större än om medarbetarskap (Tengblad, 2009). Till skillnad från tidigare forskning kommer denna studie fokusera på medarbetarens uppfattning av fenomenetsjälvstyrande grupper. LÄS MER

 2. 2. Kundval i hemtjänsten : möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Therese Göterfors Lichota; Anette Hedlund; [2009]
  Nyckelord :kundval; hemtjänst; valfrihetssystem; kvasimarknad; intervjustudie;

  Sammanfattning : Stora förändringar har ägt rum inom äldreomsorgen de senaste decennierna med kommuner som infört kundvalsmodellen och fler kommuner som är på gång att införa den. Kundvalsmodellen innebär att äldre personer med beviljad hemtjänst får möjlighet att själva välja utförare av insatserna och därmed har möjligheten att välja mellan privata eller kommunala utförare. LÄS MER

 3. 3. Flexibilitet eller ej, det är frågan!

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ahova Lood; Eva Berg; [2009]
  Nyckelord :flexibilitet; arbetstider; organisation; hemtjänst; kvinnor;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur flexibiliteten inom arbetslivet tar sig uttryck när det gäller arbetstidsflexibilitet. Studiens forskningsområden ligger i gränssnittet mellan organisation/ledning, arbetstid och kvinnor inom hemtjänsten. Två hemtjänstgrupper som praktiserar olika arbetstidsmodeller inom Halmstads kommun studerades. LÄS MER

 4. 4. Överväganden och effekter vid implementering av ny teknologi – en fallstudie av Anototeknologin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susanne Lundin; Maria Quist; [2008]
  Nyckelord :Implementering av ny teknologi; disruptiv; plattform; nätverkseffekter; switching cost; TCO; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Avsikten med uppsatsen är att utvärdera och analysera implementeringen av en ny teknologi, vilken befinner sig i en nätverksdriven marknad. Studien ämnar se till de överväganden företag står inför vid implementering av Anototeknologi, förändringar som implementeringen medför samt de för- och nackdelar som uppleves. LÄS MER