Sökning: "henrik alderholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden henrik alderholm.

  1. 1. Buggningens förenlighet med EKMR - Det svenska förslaget i en jämförelse med de nordiska länderna

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Henrik Alderholm; [2007]
    Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : En minoritet av riksdagens ledamöter utnyttjade våren 2006 en rättssäkerhetsregel i den svenska grundlagen, resultatet blev att en proposition innehållande ett förslag om att införa hemlig rumsavlyssning i svensk rätt därmed förklarades vilande. Anledningen till minoritetens handling var att de ansåg att förslaget visade prov på stora brister inom rättssäkerhetsområdet. LÄS MER