Sökning: "hermeneutic perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 568 uppsatser innehållade orden hermeneutic perspective.

 1. 1. The Donald VS. Sleepy Joe : En kvalitativ studie om hur Donald Trump och Joe Biden gestaltas i nyhetsartiklar under det amerikanska presidentvalet 2020

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Joel Holmgren; Janet de Kriek; [2021]
  Nyckelord :Donald Trump; Joe Biden; presidential election; qualitative text analysis; framing; hermeneutic perspective;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine differences and similarities in the news coverage among the presidential candidates Joe Biden and Donald Trump in the presidential election 2020. We also examined how the candidates are framed in the different newspapers. LÄS MER

 2. 2. Konsten att (inte) göra en pudel - En kvalitativ fallstudie om kriskommunikation & förtroende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Passchier; Julia Aspevall; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; dubbelkris; andraordningsrisk; myndigheter; retorisk arena; framing; Facebook; offentlig verksamhet; förtroende; pandemi; crisis communication; double crisis; institutional risk; government; rhetorical arena; public sector; public trust; pandemic; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att bidra till en nyanserad bild av kriskommunikation som en komplex företeelse genom att undersöka dynamiken i en dubbelkris ur ett flerstämmigt perspektiv. Forskningsfrågorna är centrerade kring hur dynamiken mellan de mest framträdande rösterna i en dubbelkris ter sig och vad en dubbelkris kan ha för implikationer på en myndighets förtroende. LÄS MER

 3. 3. Och fortfarande är det svårt att se Malmö i en skönhetstävling - En kvalitativ studie om Malmös image och dess platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Amanda Nordlander; Emma Portar; [2021]
  Nyckelord :städers image; negativ image; platsvarumärke; strategisk kommunikation; Malmö; city image; negative image; place brand; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förevarande studie ämnade undersöka hur destinationsutvecklare upplever en stads image samt om och i sådana fall hur man som destinationsutvecklare förhåller sig till denna. Vi avsåg inte definiera Malmös image från ett invånarperspektiv, utan snarare fokusera på hur stadens image upplevs av destinationsutvecklare, vilket fyller ett identifierat gap i forskningen. LÄS MER

 4. 4. Järn- och stålindustrins marknadsföring på sociala medier : En kvalitativ studie om digital marknadsföring för B2B-företag inom järn- och stålindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexandra Högblad; [2021]
  Nyckelord :B2B; marketing; digital marketing; social media; sustainability; iron- and steel industry;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att öka förståelsen för relevansen av digital marknadsföring på sociala medier för B2B-företag inom järn- och stålindustrin och öka kunskapen om betydelsen av hållbarhet i marknadsföringssyfte på sociala medier för dessa företag. Metod: Studien har utgått från en kvalitativ forskningsansats där empiriinsamlingen består av data insamlat från 11 semistrukturella intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Leadership in the Internal Employer Branding Process. A hermeneutic study of leadership and internal employer branding from a managerial perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Daniella Möller Almasidou; [2021]
  Nyckelord :Leadership; Management; Internal Employer Branding; Employees; Employer Value Proposition; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today's society is in constant change and development where globalisation and technology have affected the labour market. As a result, the labour market is different and the employees set higher demands with new requirements for the employer to satisfy. LÄS MER