Sökning: "hermeneutik identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden hermeneutik identitet.

 1. 1. Konsultens upplevelse av sin yrkesform - En kvalitativ arbetslivspedagogisk studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ida Bohm; Annelie Bjelkholm; [2020]
  Nyckelord :Hermeneutik; identitet; konsult; konsultbolag; konsultbranschen; lärande; organisationsidentitet; organisationskultur; tillhörighet; utveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Konsultbranschen växer och hur detta påverkar individer, organisationer och samhället diskuteras frekvent i media. I denna studie vänds blicken mot konsulternas perspektiv och syftet med uppsatsen är att analysera konsulters upplevelse av sin yrkesform. LÄS MER

 2. 2. ”För nån har ju okejat detta från början.” Tre kvinnors upplevelse av att vara kvinna post-#metoo i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johan Rintamaa; [2019]
  Nyckelord :social rörelse; #metoo; IPA; upplevelse; kvinnor; fenomenologi; dubbel hermeneutik; politisk psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författaren avsåg att undersöka hur kvinnor tänker kring och upplever hur det är att leva i Sverige efter #metoo-hösten 2017. Genom att använda tolkande fenomenologisk analys (IPA) kan tre kvinnors redogörelser skapa ett akademiskt avtryck i vårt samhälle. LÄS MER

 3. 3. "Nu lever jag igen" : En hermeneutisk studie som belyser ensamstånde mödrars livsförhållande och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sonia Ayoub; [2019]
  Nyckelord :ensamstående mödrar; frihet; stolthet; välmående; närhet; självbestämt liv; identitet; hermeneutik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den ideala kroppen : En hermeneutisk studie av konstruktioner av identitet och kroppsideal bland unga kvinnliga bloggerskor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Azhin Kharib; [2018]
  Nyckelord :Kroppsideal; bloggar; Socialkonstrutionismen; kvinnor; träning; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka konstruktioner av kroppsideal på bloggar skrivna av unga kvinnliga bloggerskor (20-30 år). Datamaterialet i studien består av fem bloggar med inriktning mot träning och skönhet. Innehållet i bloggarna har analyserats utifrån en hermeneutisk metodansats. LÄS MER

 5. 5. En invandrares nya identitet i Sverige : En hermeneutisk studie om individers möte med den svenska kulturen och integrationen i samhället

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Danielsson Viklund; Sonia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Hermeneutik; mångkulturalitet; identitet; identitetsdilemman; kulturell hemlöshet.;

  Sammanfattning : SammanfattningDen här studien handlar om att skapa en djupare förståelse för vad det kan innebära att sominvandrare anlända till ett nytt land med annan kultur, normer och värderingar. I denna studieutgår vi från Sverige. LÄS MER