Sökning: "hermeneutisk cirkel"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden hermeneutisk cirkel.

 1. 1. Förskolans utemiljö - en plats för alla barn? : En kvalitativ studie om delaktighet och tillgänglighet för barn med fysiska funktionsvariationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ivana Matanovic; Johanna Lundahl; [2018]
  Nyckelord :Funktionsvariation; tillgänglighet; delaktighet; arbetssätt; utemiljö; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att få en djupare förståelse för hur pedagoger, förskolechefer och Specialpedagogiska skolmyndigheten förstår förskolans utemiljö som arena för delaktighet och tillgänglighet för barn med fysiska funktionsvariationer. I denna studie undersöks vad förskolans pedagoger, förskolechefer och Specialpedagogiska skolmyndigheten säger om delaktighet och tillgänglighet i utemiljön utifrån barn med fysiska funktionsvariationer samt hur pedagoger, förskolechefer och Specialpedagogiska skolmyndigheten talar om arbetssättet i utemiljön utifrån barn med fysiska funktionsvariationer. LÄS MER

 2. 2. Vem får vara med? En intersektionell textanalys av bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :My Westman; [2018]
  Nyckelord :Bilderbok; Bilderböcker; Förskola; Intersektionalitet; identitetsskapande; hermeneutisk cirkel; ikonotext;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker ur ett intersektionellt perspektiv karaktärer i 37 bilderböcker som ingår i ett bokpaket som alla Malmö stads förskolor fick ut år 2016. Syftet är att förstå vilka möjligheter till identifikation dessa böcker ger barnen. Metoden som används är kvalitativ textanalys, vilken grundas ett hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Matematik i förskolans utomhusmiljö : En hermeneutisk studie om pedagogers utsagor om matematikundervisningen i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louice Lundvall; Frida Lo; [2018]
  Nyckelord :Pedagog; Intervjuperson; Uttalande; Utsagor; Matematikundervisning; Matematiska fenomen; Utomhusmatematik; Utomhusmiljö; Hermeneutik; Allmän tolkningslära; Hermeneutisk cirkel; Förförståelse; Förståelse; Tolkning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer lyfta fram pedagogers utsagor om matematik, samt genom pedagogers yttranden bidra med förståelse om användandet av förskolans utomhusmiljö i matematikundervisningen. Syftet har operationaliserats ned till följande två forskningsfrågor; Hur beskriver pedagoger sina egna arbetssätt med matematik i förskolan? och Vad uttrycker pedagoger om användandet av utomhusmiljön i matematikundervisningen? Studiens syfte har grundats i problemområdet att undersöka vilka arbetssätt pedagoger använder för att tillämpa matematik i relation till förskolans utomhusmiljö, som tagit avstamp i litteratur som lyfter att det finns pedagoger som inte har tillräckligt med djupgående kunskaper i ämnet matematik för att kunna stötta barn i det, samt att det är få som talar för att använda utomhusmiljön som undervisningsmetod trots de gynnsamma effekter det ger på barns lärande och utveckling. LÄS MER

 4. 4. Föräldrastödsprogrammet Komet - en intervjustudie av föräldrar till barn med utvecklingsstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katarina Fogelberg; [2014-04-10]
  Nyckelord :föräldrastödsprogram; Komet; föräldraroll; funktionsnedsättning och utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : SyfteStödet som ges till familjer och föräldrar till barn med utvecklingsstörning har kommit att förändras över tid. Det stöd som idag erbjuds är bland annat deltagande i stödprogram för rollen som förälder. LÄS MER

 5. 5. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan : -en hermeneutisk cirkel med barnen i fokus?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ulrika Karlsson; Cecilia Ringstedt; [2014]
  Nyckelord :Förskola; delaktighet; barnperspektiv hermeneutisk cirkel;

  Sammanfattning : Forskningsintresset i denna studie fokuserar på hur det systematiska kvalitetsarbetet tar sin form på förskolorna. Centrala aspekter i studien är hur det sker utifrån barnens perspektiv och hur förskollärarna ser på arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. LÄS MER