Sökning: "hermeneutisk fenomenologi"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden hermeneutisk fenomenologi.

 1. 1. ATT VARA LÄRARE I OMVÄRLDEN En fenomenologisk hermeneutisk studie av hur lärarstudenter med bakgrund som civilingenjörer erfar att vara lärare.

  Master-uppsats,

  Författare :Annette Mitiche; [2020-04-07]
  Nyckelord :civilingenjör; lärarstudenter; läraridentitet; lärarutbildning; KPU; livsvärld; fenomenologi; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur lärarstudenter med bakgrund som civilingenjör erfar att vara lärare under en ett-årig lärarutbildning (KPU). Studiens mer specifika syfte är att fånga centrala aspekter av identitetsskapande rörelser i att vara lärare hos lärarstudenter. LÄS MER

 2. 2. Concepts of Digital Objects : Digital Records and the Relational Objects of Yuk Hui

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Sebastian Rozenberg; [2020]
  Nyckelord :digital archives; digital objects; digital records; metatheory; Ontology; ontologies; phenomenology; philosophy; Yuk Hui.; digitala arkiv; digitala objekt; digitala records; metateori; ontologi; ontologier; fenomenologi; filosofi; Yuk Hui.;

  Sammanfattning : The writings of Yuk Hui, bringing together technical and philosophical insights, provides new theory for the digital, something desired by many in archival research. The aim of this study is to assess the use of Hui’s theories on digital objects and web ontologies as a unifying theory for archival studies, looking at the concept of digital records in particular. LÄS MER

 3. 3. Vad i hela friden är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? : en hermeneutisk-fenomenologisk studie av några lärares egna uppfattningar

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Martin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Vetenskaplig grund; beprövad erfarenhet; hermeneutisk fenomenologi; kollegialt lärande; pedagogiskt;

  Sammanfattning :  Syfte i studien är att ta reda på några lärares allmänna åsikt om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt om/hur samma begrepp utgör en naturlig del av deras vardag. Studien avser även ta reda vilka faktorer lärarna anser styr/möjliggör/utgör förutsättningar för en forskningsbaserad undervisning och beprövad erfarenhet samt om dessa stämmer överens med Minten (2013) eller inte. LÄS MER

 4. 4. Matematiskt lärande : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelse av matematikundervisningen i lärmiljön med fokus på hallen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Davidsson; Sarah Dufva; [2019]
  Nyckelord :fenomenologi; förhållningssätt; förskola; förskollärare; hermeneutik; matematik; upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares upplevelse av matematikundervisningen i lärmiljön med fokus på hallen. Med fenomenologiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt genomför vi hermeneutisk tolkning av empirin utifrån intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser av aktivitetsbalans när sammanboende partner drabbas av stroke och livet plötsligt förändras

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linda Eklund; [2019]
  Nyckelord :hermeneutic; occupational balance; occupational therapy; phenomenology; spouses; stroke; aktivitetsbalans; arbetsterapi; fenomenologi; hermeneutik; makar; stroke;

  Sammanfattning : Syfte: Att öka förståelsen för anhörigas levda erfarenheter av aktivitetsbalans när sammanboende partner drabbats av stroke. Metod: Individuella kvalitativa intervjuer med sju personer (alla kvinnor, ålder 63 - 87år) sammanboende med manlig partner som drabbats av stroke (strokeinsjuknandet 6 - 24 månader sedan). LÄS MER