Sökning: "hermeneutisk kvalitativ studie"

Visar resultat 1 - 5 av 719 uppsatser innehållade orden hermeneutisk kvalitativ studie.

 1. 1. Lärares prioriteringar av matematiska kunskaper och kompetenser i grundsärskolans åk 7-9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Högstrand; Caroline Stjerna; [2021-02-08]
  Nyckelord :Intellektuell Funktionsnedsättning; matematik; grundsärskola;

  Sammanfattning : Det finns ett omfattande forskningsbehov kring elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och matematik. Internationella forskningsstudier pekar på att det finns brister i matematikundervisningen för elever med IF som leder till att dessa elever enbart får möjlighet att utveckla begränsade delar av matematiken. LÄS MER

 2. 2. ''Det är som att de lever dubbla liv'' : En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av arbetet med identitetsskapande hos ungdomar med utländsk bakgrund, i särskilt utsatta områden. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jasmin Zandi; Jehona Beqiri; [2021]
  Nyckelord :mellanförskap; socialpedagogik; segregering; integration; identitetsutveckling;

  Sammanfattning : Här nedan presenteras en studie med en kvalitativ ansats och hermeneutisk-fenomenologisk vetenskapstratidion där vi använt en metod med semistrukturerade intervjuer. Syftet med studien är att belysa socialpedagogers upplevelser av arbetet med identitetsskapande hos ungdomar med utländsk bakgund, i särksilt utsatta områden. LÄS MER

 3. 3. Gravida kvinnor med alkohol- och drogmissbruk : En kvalitativ studie om professionellas arbete med gravida kvinnor som har en missbruksproblematik 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Eila Neskic; Andra Corina Alexandru; [2021]
  Nyckelord :Graviditet; missbruk; professionellt förhållningssätt; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa hur professionella beskriver sitt arbete med gravida kvinnor som har en missbruksproblematik. Frågeställningarna var: vilka arbetssätt och metoder används i de olika verksamheterna samt hur beskriver professionella att samverkan kring gravida kvinnor med missbruksproblematik fungerar? Studien har en kvalitativ ansats utifrån en hermeneutisk utgångspunkt där semistrukturerade intervjuer har tillämpats. LÄS MER

 4. 4. "Barn ska ha inflytande! Det är inte bara pedagogerna som ska styra och ställa" : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ringdahl Jessica; Schill Lisa; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barnskötare och förskollärare förstår begreppet inflytande samt arbetar med barns möjligheter till inflytande i förskolan.  Inneha inflytande i frågor som rör en själv är en rättighet och kan vara avgörande för känslan av sammanhang samt en viktig del i vårt demokratiska arbete. LÄS MER

 5. 5. Att behålla medarbetare inom polismyndigheten. : En kvalitativ studie om hur polischefer uttrycker sig om sitt ledarskap för att behålla medarbetare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Mattias Prengne; Alexander Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Behålla; anställda; organisation; polis; ledarskap; motivation;

  Sammanfattning : Polisbristen i Sverige är ett faktum. Syftet med studien har varit att undersöka hur chefer inom polismyndigheten uttrycker sig om sitt ledarskap för att behålla medarbetare inom polismyndigheten. Instrumentet som har använts i undersökningen är en semistrukturerad intervju där fem informanter har intervjuats. LÄS MER