Sökning: "hermeneutisk meningstolkning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden hermeneutisk meningstolkning.

 1. 1. Psykosocial (o)hälsa hos långtidsarbetslösa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Natalie Roman; Mikael Oinas; [2018]
  Nyckelord :Långtidsarbetslöshet; arbetslöshet; psykosocial ohälsa; kvalitativ; folkhälsa;

  Sammanfattning : Långtidsarbetslöshet och psykosocial ohälsa medför ekonomiska och sociala problem för både samhället och individen. Studiens syfte är att undersöka hur långtidsarbetslösa som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder ser på sin situation som arbetslös och hur de skattar sin egen psykosociala (o)hälsa. LÄS MER

 2. 2. Inkludering mellan ideal och verklighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Josephine Sandberg; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för lärares uppfattningar om deras förutsättningar att arbeta inkluderande med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förutsättningar förstås som ett sammansatt begrepp av professionella, kontextuella samt relationella aspekter. LÄS MER

 3. 3. En studie om ensamkommande ungas upplevelser och reaktioner vid utsatthet för diskriminering och vardagsrasism

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Johanna Segerlund; [2016]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; Treatment; Discrimination; Daily-racism; Belongingness; Ensamkommande unga; Bemötande; Diskriminering; Vardagsrasism; Tillhörighet;

  Sammanfattning : De senaste åren har antalet människor som tvingats på flykt från sina hemländer ökat markant med cirka 17 miljoner jämfört med 2011. Ett antal av dessa flyktingar är barn under 18 år som skiljts från sina föräldrar och som sökt sig till Sverige i hopp om att få en tryggare tillvaro samt ett bättre liv. LÄS MER

 4. 4. När staden flyttade till Skälby kungsgård : en studie om landskap och aktörer under 1930-tal, 1957-1967 och 2005-2015

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sanna Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :landskap; jordbrukslandskap; urban; rural; agrarhistoria; aktör; makt; urban fringe;

  Sammanfattning : Landskapets utseende förändras hela tiden och påverkas av markanvändningen. Markanvändningen i sin tur påverkas av aktörer och deras uppfattning om landskapet. Det här är en agrarhistorisk uppsats som undersöker landskapets förändring och aktörers förändrade uppfattningar om landskapet. LÄS MER

 5. 5. ”En människa är ju som en tändsticka: man kan bara brinna så länge, sen slocknar man” : Förståelsen av "duktighet" som ett stress- och prestationsrelaterat problem i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Lindgren; [2015]
  Nyckelord :duktighet; duktig*; unga; elev; elevhälsa; hälsa; skola; stress; prestation; policy; poststrukturell policyanalys; WPR;

  Sammanfattning : Skolan pekas ofta ut som en betydelsefull arena för ungas hälsa och välmående. Ett flertal undersökningar visar dock att unga svenskar, i synnerhet tonårstjejer, har en negativ hälso- utveckling. Bland de unga som mår dåligt finner vi ’duktiga’ elever som vill vara så duktiga att det får negativa hälsoeffekter (t.ex. LÄS MER