Sökning: "hermeneutisk metod analys"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden hermeneutisk metod analys.

 1. 1. Elevperspektiv på matematikundervisning En intervjuundersökning om några elevers erfarenheter av specialpedagogiskt stöd i matematik i grundskolans årskurs 3 till 8.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malin Johansson; Annelie Svensson; [2020-02-25]
  Nyckelord :Fenomenologisk; hermeneutisk; elevperspektiv; kvalitativ; livsvärldsintervjuer; matematikundervisning; specialpedagogik; trygghet; relationer; lärmiljöer; medinflytande;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att undersöka några elevers upplevda erfarenheter av att få specialpedagogiskt stöd i matematik i grundskolans årskurs 3 till 8. Dessa elevers erfarenheter av att gå i skolan utforskades inledningsvis och därefter undersöktes särskilt dessa elevers erfarenheter av att delta i matematikundervisning inom klassens ram samt att erhålla specialpedagogiskt stöd i matematik. LÄS MER

 2. 2. Vad menas med normkritik då? : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med normkritisk pedagogik i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Blessing Akatakpo; Charlotte Wahlund; [2020]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; kvalitativa intervjuer; queerteori; förskollärare; barnskötare.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Barn vistas stora delar av sin vardag i förskolan, vilket gör att de pedagoger som arbetar i förskolan har stora möjligheter till att påverka barns framtida syn på samhällets normer. Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare och barnskötare arbetar med normkritisk pedagogik i förskolan samt om det finns skillnader i yrkeskategoriernas beskrivningar i deras arbetssätt utifrån ämnet. LÄS MER

 3. 3. Hur kan top-down kommunikation främja ledningens engagemang? : En kvalitativ studie om intern kommunikation från ledningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Helene Andersson; Isak Trepkow; [2020]
  Nyckelord :Intern kommunikation; engagemang; ekonomichef; VD; semiotik;

  Sammanfattning : Title: How can a top-down communication encourage engagement within the management? – A qualitative study about internal communication from a management's perspective   Level: Final assignment for bachelor’s degree in business administration.   Authors: Helene Andersson Bränd and Isak Trepkow   Supervisor: Svante Brunåker and Monika Wallmon   Date: Spring 2020   Aim: The aim of this study is to seek understanding about how CEO and CFO perceive that the internal communication between them works and how it affects engagement of a CFO and operation. LÄS MER

 4. 4. Psykodynamiskt orienterade psykoterapeuters uppfattningar om egenterapins betydelse för professionsutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Anette Ulfhager; [2020]
  Nyckelord :Psykodynamisk; Psykoterapeut; Egenterapi; Professionsutveckling; Kvalitet.;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige har en debatt om egenterapin som obligatoriskt moment i psykoterapeututbildningen växt fram, där delade meningar finns kring egenterapins betydelse för den professionella utvecklingen. Trots att det undersökts i en mängd studier visar översiktsstudier genomgående en otydlighet i definitionen kring såväl terapi som yrkeserfarenhet och dess betydelse för den professionella utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Check your ego at the door : En intervjustudie om prestige vid musikundervisning 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Evelina Höglund; [2020]
  Nyckelord :prestige; valuation; praxis; traditional music; classical music; music teaching; hermeneutics; interviews; prestige; värdering; praxisgemenskap; folkmusik; klassisk musik; musikundervisning; hermeneutik; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att vidga förståelsen för hur olika instrumental- och ensemblelärare inom klassisk musik och folkmusik upplever prestige. Detta undersöks i deras roller som både musiker och musiklärare. Därtill undersöks hur dessa musiklärare arbetar förebyggande mot negativ prestige i musikundervisning. LÄS MER