Sökning: "hermeneutisk synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden hermeneutisk synsätt.

 1. 1. Samverkan - ett samarbete på olika vilkor. : En vetenskaplig essä om samverkan i grundskolan mellan fritidshemslärare och klasslärare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Orhan Anar; Sofia Mårdh; [2023]
  Nyckelord :Collaboration; curriculum; after-school care teachers; classroom teachers; power; loyalty; loyalty conflict; hierarchy; samverkan; styrdokument; fritidslärare; klasslärare; makt; lojalitet; lojalitetskonflikt; hierarki;

  Sammanfattning : Syftet med denna vetenskapliga essä är att skapa en bredare och djupare förståelse kring problematiken med samverkan mellan fritidshemslärare och klasslärare. I läroplanen finns brister om vad samverkan ska innehålla och hur den bör utformas och vår gemensamma uppfattning är att det fortfarande finns brister i hur arbetet med samverkan sker. LÄS MER

 2. 2. Att sjunga med stöd : En kvalitativ intervjustudie om fyra sångpedagogstuderandes beskrivningar av arbetsmetoder gällande stödet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ella Larsson; [2022]
  Nyckelord :stöd; andning; sångteknik; sång; CCM; klassisk sång; genre; konsert; övning; sångmetodik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sångpedagogstudenters uppfattningar om arbetsmetoder gällande det sångtekniska momentet stöd. Även frågan om vad som karaktäriserar sångpedagogstudenternas definition av vad stödet är och upplevelser av möjliga hinder för att utföra stödarbetet berörs. LÄS MER

 3. 3. "Hej tjejer!" : En kvalitativ feministisk tolkning om fritidshemslärares språkliga genusmedvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Isabelle Gagnefur; [2022]
  Nyckelord :feminism; gender; after-school teacher; reproduction and challenge; traditional gender patterns; feminism; genus; fritidshemslärare; reproducering och utmaning; traditionella könsmönster;

  Sammanfattning : Hur kan fritidshemslärares språkliga genusmedvetenhet tolkas utifrån kvalitativa observationer och intervjuer med teoretiska utgångspunkter som socialkonstruktivism, sociokulturellt perspektiv och hermeneutisk tolkning? Undersökningens syfte är att tolka skillnader och likheter i fritidshemslärares språkliga genusmedvetenhet. Frågeställningarna som undersöks är: arbetar fritidshemslärare med språkliga diskurser kring kön och genus? Om så hur? Vad finns det för likheter och skillnader i fritidshemslärares tolkningar om hur elever reproducerar och utmanar traditionella könsmönster? Går det att utskilja kollektiva eller individuella idéer bakom fritidshemslärares språkliga bemötande av elevers könsmönster? Undersökningen visar att språklig genusmedvetenhet är mångfacetterad och att ett kompensatoriskt synsätt präglar diskursen om genusmedvetet förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Distinktion utan skillnad : En kvalitativ studie om hur socialarbetare upplever mångfald inom en arbetsgrupp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Paulina Huaiquimil; [2022]
  Nyckelord :Socialt arbete; mångfald; etnicitet; intersektionalitet och vi och dem;

  Sammanfattning : This study aims to increase the understanding of how social workers experience “Diversity”- within their working group. The study focuses on the significance of ethnic origin and gender when differences meet, taking into consideration the interaction between categories of ethnicity and gender. LÄS MER

 5. 5. Se hela mig och mitt liv! En hermeneutisk undersökning om den enskildes servicemottagarens syn på upplevelsen av skam och stigmatisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Forslund; [2022]
  Nyckelord :Organizational theory; system theory; networks; networking; collaboration; coordination; systems; communication; financial assistance; substance abuse; shame; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : There is today a growing interest in psychological research to see how the feeling of shame affects individuals who are in vulnerable situation in our welfare society. In an attempt to shed light on how the individual servicerecipient experiences the treatment from government officials, a qualitative approach was adopted in this study. LÄS MER