Sökning: "hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats.

 1. 1. I skuggan av extraversion : - En kvalitativ studie om introverta individers upplevelse av Covid-19 pandemin och en norm om extraversion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Carolin Jacobsson; Susanna Sidefalk Selmqvist; [2022]
  Nyckelord :Extraversion; introversion; norm; Covid-19 pandemic; restrictions.; Extraversion; introversion; norm; Covid-19 pandemin; restriktioner.;

  Sammanfattning : Syftet med denna sociologiska undersökning var att studera hur introverta individer har upplevt sin tillvaro innan och under Covid-19 pandemin i relation till en norm om extraversion. Studien har fokuserat på följande frågeställningar: Hur upplever introverta individer normen om extraversion? Hur upplever introverta individer att deras tillvaro har förändrats av Covid-19 pandemins utveckling? Hur upplever introverta individer att normen om extraversion har förändrats av Covid-19 pandemin? Ambitionen var att belysa problematiken med en extravert samhällsnorm vilket har genomförts utefter en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. LÄS MER

 2. 2. ”Så att vi ska kunna äta bra och må bra” : En kvalitativ studie om hur högstadieelever talar om kost i ämnena Idrott och hälsa samt Hem- och konsumentkunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Flodman; [2020]
  Nyckelord :kostundervisning; salutogent; patogent och fokusgruppsintervjuer.;

  Sammanfattning : Bakgrund och forskningsöversikt. Bakgrunden visar att kostundervisning i ämnet Idrott och hälsa (I&H) förmedlas utifrån ett patogent synsätt på kost och inom Hem- och Konsumentkunskap (HKK) riktas kostundervisning åt ett salutogent synsätt på kost. LÄS MER

 3. 3. Krigare, bröder och superhjältar. En narrativ analys av maskulinitetsideal i IS propagandatidning Rumiyah

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Josefin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Islamiska staten; propagandatidningen Rumiyah; krigare; maskulinitetsideal; jihadmartyr; bröder; historiska hjältar.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns begränsad kunskap kring anledningar till varför människor ansluter sig till Islamiska staten, det vill säga IS. Män utgör en majoritet av de som anslutit sig till Islamiska staten. LÄS MER

 4. 4. Ett samhällsproblem vilande på idrottsämnets axlar : Gymnasieelevers upplevelser av undervisning om kroppsideal i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anton Lidemar; Frida Odell; [2019]
  Nyckelord :Kroppsideal; undervisning; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers upplevelser av undervisning om kroppsideal och hur det har synliggjorts i kursen Idrott och hälsa 1 samt gestaltats av lärares arbete. För att undersöka detta har följande tre frågeställningar konstruerats: -       Hur beskriver elever med betyg A-C i Idrott och hälsa 1 att undervisning om kroppsideal framträtt i kursen? -       Hur beskriver dessa elever att läraren i Idrott och hälsa 1 talat om kroppen och arbetat med kroppsideal? -       Hur finner dessa elever att kroppsideal är ett väsentligt kunskapsområde inom ämnet Idrott och hälsa? Metod Studien genomfördes med en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats och bestod av sju semistrukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 5. 5. Empowerment i SPBT:s arbete : Det socialpsykiatriska behandlingsteamets bidrag till att familjer där barn är suicidala eller har ett självskadebeteende medvetandegörs och genomgår en förändring av sin livssituation.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Pettersson; Evelina Hellberg; [2016]
  Nyckelord :Socialpsykiatriska behandlingsteamet; Förändringsprocess; Empowerment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den här studien är önskad av en socialförvaltning i Uppsala län vilka kan erbjuda familjer en intensiv familjebehandling av det socialpsykiatriska behandlingsteamet. Denna insats riktar sig till barn som är suicidala eller har ett självskadebeteende samt deras familjer. LÄS MER