Sökning: "hertha analys"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hertha analys.

  1. 1. Olika på lika villkor: en kvalitativ analys av särartsbegreppet i Hertha under åren 1919-1922 och 1991-1994

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Sara Alriksson; [2001]
    Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar frågan om särartsfeministiska argument i Fredrika Bremer-förbundets tidskrift Hertha under perioderna 1919 - 1921 och 1991 - 1994. Med särartsfeminism avses åsikter och argument som hämtar sin feministiska slagkraft från uppfattningar om att olikhet mellan könen stammar från biologin och naturen. LÄS MER