Sökning: "heterogena grupper"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden heterogena grupper.

 1. 1. Nivågruppering inom matematikundervisning: framgångskoncept eller fiasko? : En systematisk litteraturstudie om hur elever påverkas av och upplever nivågruppering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Forslund; Dorota Bartlewska; [2019]
  Nyckelord :Matematikundervisning; nivågruppering; högpresterande elever; lågpresterande elever; heterogena grupper; homogena grupper; påverkan; upplevelse;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie hade som syfte att undersöka vad tidigare forskning funnit gällande nivågrupperings inverkan på elevers prestationer, hur eleverna upplever nivågruppering och vilken undervisningstyp som bedrivs i de olika nivåerna inom matematikundervisning. Detta för att undersöka om nivågruppering skulle kunna vara en lösning inom matematikundervisningen gällande elevernas varierade kunskapsnivåer. LÄS MER

 2. 2. Ensamma kan vi mycket, tillsammans kan vi mer : En systematisk litteraturstudie om elevers delaktighet och lärande genom kooperativa matematiklektioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emilia Klasson; Evelina Thulin; [2019]
  Nyckelord :kooperativt lärande; matematik; delaktighet; lärande; gruppsammansättning;

  Sammanfattning : Den här systematiska litteraturstudien syftar till att synliggöra på vilka sätt elever kan bli aktiva deltagare i matematikundervisningen genom kooperativt lärande. Studien syftar även till att lyfta vilka aspekter av det kooperativa lärandet som kan bidra till elevers matematiska lärande. LÄS MER

 3. 3. Elevers tankar om bollspel i ämnet idrott och hälsa : En intervjustudie av elever i årskurs 6 om bollspel

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hans Meyer Diaz; [2018]
  Nyckelord :Bollspel; tävling; lek;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka vilka tankar elever i årskurs 6 har om bollspel i ämnet Idrott och hälsa. Hur beskriver elever bollspel i ämnet idrott och hälsa? Vad anser elever att bollspel i ämnet idrott och hälsa har för effekt på deras utveckling och lärande? Hur tror eleverna att styrdokumenten påverkar användningen av bollspel i ämnets undervisning? Metod Fyra pojkar och fyra flickor från en kommunal skola från årskurs 6 deltog i studien. LÄS MER

 4. 4. ”Det blir liksom ringar på vattnet”– Fyra lärares perspektiv på elevens möjlighet till språkutveckling i grupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Svärd; [2018]
  Nyckelord :Språkutveckling; gruppindelning; gruppsammansättning; lärarintervjuer; homogena grupper; heterogena grupper; kvalitativa intervjuer.;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från intervjuer med fyra verksamma lärare i skolans yngre åldrar. Den syftar till att undersöka hur lärare resonerar kring vad som ingår i elevens språkutveckling och hur språkutvecklingen påverkas av den gruppindelning eleverna ingår i. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk skicklighet : bedömning vid anställningsförfarandet och dess betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emelie Stjärnås; Rebecca Beroun; [2018]
  Nyckelord :teaching skills; scientific skills; assessment; value; teaching portfolio; recruitment process; higher education; pedagogisk skicklighet; vetenskaplig skicklighet; bedömning; betydelse; pedagogisk meritportfölj; rekryteringsprocess; högre utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem:  Med åren har många statliga utredningar understrukit vikten av att högskolans undervisning skall ha en så god utformning som möjligt och att den skall ledas av väl kvalificerade lärare. För högskolor gäller det att finna rätt lärare som har förmågan att undervisa på ett sätt som passar dagens mer heterogena grupper med tanke på att studenterna fördubblats de senaste åren. LÄS MER