Sökning: "heteronormativa värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden heteronormativa värderingar.

 1. 1. Bemötande av regnbågsföräldrar : Erfarenheter från specialistutbildade sjuksköterskor inom barnhälsovård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Blomberg; Cecilia Stenhammar; [2019]
  Nyckelord :sexuella och könsminoriteter; kommunikation; attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal; föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att regnbågsfamiljer ibland upplever sig bemötta med heteronormativa värderingar inom barn- och mödrahälsovården. Antaganden görs att föräldrapar ska vara olikkönade istället för samkönade. Transföräldrar upplever att de behövt utbilda vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Identitetsskapande genom en teoretiskt förankrad historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Beyer; [2018]
  Nyckelord :Identitetsskapande; historiemedvetande; historiedidaktik; identitet; identitetskonstruktion; kulturell identitet; lärandestrategier; värderingar; värderingsskapande; värderingsutveckling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt ämnar att granska vilka implikationer lärares förhållningssätt har för elevers identitetsutveckling samt identifiera vilka effekter historieundervisning har för elevers värderings- och identitetsskapande om den är förankrad i relevant teori. Frågeställningarna som denna kunskapsöversikt behandlar är: i) Vilken inverkan har historielärarens inställning till elevens värderings- och identitetsskapande? ii) Hur påverkas elevens värderings- och identitetsskapande genom tillämpningen av historiedidaktiska teorier i undervisning? För att finna ett adekvat underlag till arbetet gjordes en systematisk sökning av nyckelord med relevans för frågeställningarna, i databaser med tydliga pedagogiska inriktningar: SwePub, Libsearch, ERIC och Google Scholar. LÄS MER

 3. 3. Sexualitet, självbild och kropp : En kvalitativ metasyntes om hur kvinnor förhåller sig till det heteronormativa samhällets förväntningar

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Emily Z Ager; Emma Helsing; [2018]
  Nyckelord :Norms of society; women; sexuality; self-image; body; gender equality; midwives; Samhällsnormer; kvinnor; sexualitet; självbild; kropp; jämställdhet; barnmorskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är viktigt i en människas liv. I samhället finns normer och förväntningar som vi alla förväntas anpassa oss till, dessa kan påverka sexualiteten och den sexuella hälsan. LÄS MER

 4. 4. Homosexuellas upplevelser av bemötande från vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Dahlberg; Marcus Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Encounter; experience; heterosexual assumptions; homosexuality; Bemötande; heterosexuella antaganden; homosexualitet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Homosexuella har historiskt sett en rad lagar som motsatte deras mänskliga rättigheter. I Sverige finns hälso– och sjukvårdslagen om rättvis vård, trots denna lag får inte alla samma vård. För en god omvårdnad av patienten behöver sjuksköterskan besitta en god kunskapsbas, detta då deras viktigaste område är omvårdnaden. LÄS MER

 5. 5. Det var en gång en garderob… : En narrativ studie om tre män i tjugoårsåldern och deras upplevelser av att bryta mot normerna i en heteronormativ skolmiljö.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Johansson; [2015]
  Nyckelord :heteronormativitet; normkritisk pedagogik; queerteori; diskrimineringslagen;

  Sammanfattning : Skolan är med och reproducerar samhälleliga normer och värderingar, något som är en naturlig del i dess kulturöverförande uppdrag. I relation till det ligger skolan i topp över miljöer när det kommer till diskriminering av människor som inte är eller upplevs vara heterosexuella, något som ofta förklaras genom begreppet heteronormativitet. LÄS MER