Sökning: "heteronormativa värderingar"

Visar resultat 11 - 15 av 16 uppsatser innehållade orden heteronormativa värderingar.

 1. 11. "Men då hade han ju varit kär i en kille!" - En kvalitativ undersökning om elevers genusskapande i samband med läsning av en skönlitterär text i en årskurs 7.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Elin Zetterlund; [2012-11-08]
  Nyckelord :Genus; Könsroller; Normer; Litteratursamtal; Svenskundervisning; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Mitt syfte med examensarbetet var att undersöka och diskutera hur elever i en årskurs 7 ”gör genus” då de fårläsa och diskutera den skönlitterära texten ”DU! Hitta rytmen” av Daniel Möller (2004) där huvudkaraktärenskön aldrig avslöjas. Dels var jag intresserad av att ta reda på hur eleverna enskilt i samband med läsningenkonstruerade huvudpersonens genus, dels ville jag klarlägga vilka argument eleverna använde i ettlitteratursamtal för att förklara hur de skapade genus under läsningen av texten. LÄS MER

 2. 12. Rätten att bilda familj oavsett sexuell läggning - En analys av Europadomstolens praxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Itzigehl; [2012]
  Nyckelord :familjerätt; homosexuellas rättigheter; transsexuellas rättigheter; Europakonventionen; Europadomstolen; familj; Law and Political Science;

  Sammanfattning : HBT-rättigheter är, och har under de senaste trettio åren varit, en aktuell politisk och juridisk fråga i Europa. Syftet med den här uppsatsen är att utifrån Europadomstolens praxis diskutera vilka familjerättigheter HBT-personer har idag i Europa, och även diskutera den aktuella forskningen kring rättighetsutvecklingen i Europadomstolens praxis när det gäller denna fråga. LÄS MER

 3. 13. "Vi har inga sådana familjer här" : Normer, värderingar och pedagogers förhållningssätt gentemot regnbågsfamiljer i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Bodil Bengtsson; Angela Jonsson; [2012]
  Nyckelord :förhållningssätt; hbt-certifierad förskola; heteronormativiteten; regnbågsfamiljer; samkönade vårdnadshavare;

  Sammanfattning : En kvalitativt inriktad intervjustudie som ämnar till att belysa olika pedagogers förhållningssätt och bemötande av regnbågsfamiljer i förskolan utifrån de normer och värderingar som finns i samhället. Studien undersöker hur några pedagoger i förskolans verksamhet förhåller sig till familjer med samkönade vårdnadshavare, i studien även refererade till som regnbågsfamiljer, samt vilka metoder de använder sig av för att synliggöra begreppet familj i det dagliga arbetet med barnen. LÄS MER

 4. 14. Familjelycka? : Normer, avvikelser och diskursiva glidningar i tidskriften ”Vi Föräldrar”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Martin Lindberg; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att kritiskt granska vilka normer, paradoxer och tvetydligheter som finns i begreppet familj, mer specifikt kring förbindelser mellan föräldrar, och hur dessa produceras i tidskriften ”vi Föräldrar”. Metoden är kritisk diskursanalys, vilket har sin grund i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, något som lämpar sig väl för en uppsats i genusvetenskap. LÄS MER

 5. 15. Teoribildning och bildtolkning som metod för nytänkande : en studie av heteronormativa diskurser med utgångspunkt i konstnären Chaterine Opies fotografi Self-Portrait/Cutting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Frida Björsell; [2007]
  Nyckelord :heteronormativitet; Chaterine Opie;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att belysa resonemang rörande normalt respektive onormalt, maktstrukturer, genusfrågor och kommunikationsprocesser, med utgångspunkt i konstnären Catherine Opies fotografi Self-Portrait/Cutting från 1993. Verket rymmer en komplexitet eftersom brottet mot våra heteronormativa föreställningar utrycks så explicit. LÄS MER