Sökning: "heteronormativa värderingar"

Visar resultat 6 - 10 av 16 uppsatser innehållade orden heteronormativa värderingar.

 1. 6. Det onda, det goda och de Andra. : En granskning av läroboken Happy för grundskolans senare år.

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Anneli Nilsson; [2014]
  Nyckelord :granskning lärobok; normkritiskt synsätt; engelska; bild; värdegrund; normer;

  Sammanfattning : En fallstudie där en serie läroböcker i engelska för grundskolans senare år har granskats med syfte att upptäcka vilka normer och värderingar som förmedlas genom bilder och hur det förhåller sig till läroplanen, Lgr 11. Vidare undersöktes det hur engelsktalande länder representerades genom bilder för att avgöra om kurmålen i engelska gällande kultur, möts. LÄS MER

 2. 7. Provocerat agerande eller agerande med bakomliggande hatmotiv? - en studie av domstolars bedömning av gärningar begångna efter ett homosexuellt närmande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Nilson; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; provokation; hatbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hatbrotten uppmärksammas i allt större utsträckning i Sverige och flera åtgärder har vidtagits för att dessa brott ska bekämpas och förebyggas. Homo- och bisexuella personer anses vara en särskilt utsatt grupp i samhället och när ett brott begås med motiv att kränka offret på grund av dennes sexuella läggning ska gärningsmannen dömas strängare. LÄS MER

 3. 8. Inte okay att vara gay : En studie av hur organisationen RFSL och den statliga myndigheten Sida inkluderar hbt-perspektivet i sitt utvecklingssamarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Moa Fransson; Frida Kollin; [2013]
  Nyckelord :hbt; svenskt utvecklingssamarbete; RFSL; Sida; heteronormativitet; queerteori; homofobi;

  Sammanfattning : Diskriminering, trakasserier och våld är något som homo, bi- och transsexuella får utstå i stora delar av världen. Hbt-personer löper stor risk att försättas i fattigdom och ställas utanför samhället på grund av deras sexuella läggning. LÄS MER

 4. 9. HBT-personers upplevelser av vårdpersonalens bemötande : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Sandén; Sanna Olofsson; Sara Klänge; [2013]
  Nyckelord :HBT-personer; bemötande; heteronormativa värderingar; heterosexuella antaganden; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: 40 % av allmänheten har upplevt ett dåligt bemötande av sjukvården i Sverige. I Europa har 46 % av homo-eller bisexuella upplevt sig diskriminerade på grund av sin sexuella läggning. Enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna har alla rätt till en jämlik vård. LÄS MER

 5. 10. Femtio nyanser av våld - en studie av vilka normer och värderingar om våld och sexualitet som kommer till uttryck genom konstruktioner av BDSM-relationer i rättstillämpningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Lindqvist; [2013]
  Nyckelord :straffrätt; sexualbrott; våldsbrott; BDSM; våldssex; rollspel; dominanssex; samtycke; social adekvans; heteronormativitet; diskursanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the courts’ constructions of violence and sexual acts practiced in alleged BDSM relationships, by using a discourse analytical approach. Norms and values regarding violence and sexuality, as expressed through the courts’ assessments of a valid consent, constitute the framework of the thesis. LÄS MER