Sökning: "heteronormativa värderingar"

Visar resultat 6 - 10 av 14 uppsatser innehållade orden heteronormativa värderingar.

 1. 6. Whisky, läder och svarta kläder : En studie i språkbruk av reklam och livsstilsmagasin riktade mot män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Åslund; [2015]
  Nyckelord :Språkvetenskap; genus; reklamtext; manlighet; normer; värderingar;

  Sammanfattning : Denna studie är skriven inom fältet för språkvetenskap med fokus på hur reklamtexter använder värderande språk och språkliga strategier för att tilltala en manlig målgrupp, och i förlängning förstärka fördomar och heteronormativa värderingar genom språket som utgångspunkt. Studien har utgått från kvalitativ innehållsanalys samt diskursanalys för att besvara frågeställningarna, och metoden som brukats är närläsning av materialet som utgörs av diverse reklamannonser och artiklar ur livsstilsmagasin riktade mot män. LÄS MER

 2. 7. Provocerat agerande eller agerande med bakomliggande hatmotiv? - en studie av domstolars bedömning av gärningar begångna efter ett homosexuellt närmande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Nilson; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; provokation; hatbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hatbrotten uppmärksammas i allt större utsträckning i Sverige och flera åtgärder har vidtagits för att dessa brott ska bekämpas och förebyggas. Homo- och bisexuella personer anses vara en särskilt utsatt grupp i samhället och när ett brott begås med motiv att kränka offret på grund av dennes sexuella läggning ska gärningsmannen dömas strängare. LÄS MER

 3. 8. Femtio nyanser av våld - en studie av vilka normer och värderingar om våld och sexualitet som kommer till uttryck genom konstruktioner av BDSM-relationer i rättstillämpningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Lindqvist; [2013]
  Nyckelord :straffrätt; sexualbrott; våldsbrott; BDSM; våldssex; rollspel; dominanssex; samtycke; social adekvans; heteronormativitet; diskursanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the courts’ constructions of violence and sexual acts practiced in alleged BDSM relationships, by using a discourse analytical approach. Norms and values regarding violence and sexuality, as expressed through the courts’ assessments of a valid consent, constitute the framework of the thesis. LÄS MER

 4. 9. HBT-personers upplevelser av vårdpersonalens bemötande : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Sandén; Sanna Olofsson; Sara Klänge; [2013]
  Nyckelord :HBT-personer; bemötande; heteronormativa värderingar; heterosexuella antaganden; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: 40 % av allmänheten har upplevt ett dåligt bemötande av sjukvården i Sverige. I Europa har 46 % av homo-eller bisexuella upplevt sig diskriminerade på grund av sin sexuella läggning. Enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna har alla rätt till en jämlik vård. LÄS MER

 5. 10. "Men då hade han ju varit kär i en kille!" - En kvalitativ undersökning om elevers genusskapande i samband med läsning av en skönlitterär text i en årskurs 7.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Elin Zetterlund; [2012-11-08]
  Nyckelord :Genus; Könsroller; Normer; Litteratursamtal; Svenskundervisning; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Mitt syfte med examensarbetet var att undersöka och diskutera hur elever i en årskurs 7 ”gör genus” då de fårläsa och diskutera den skönlitterära texten ”DU! Hitta rytmen” av Daniel Möller (2004) där huvudkaraktärenskön aldrig avslöjas. Dels var jag intresserad av att ta reda på hur eleverna enskilt i samband med läsningenkonstruerade huvudpersonens genus, dels ville jag klarlägga vilka argument eleverna använde i ettlitteratursamtal för att förklara hur de skapade genus under läsningen av texten. LÄS MER