Sökning: "heteronormativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 466 uppsatser innehållade ordet heteronormativitet.

 1. 1. ”Även pappor hade rätt att leka med sina barn, och barnet fick rätt att leka med sin pappa” En kritisk läromedelsanalys i samhällskunskap med fokus på aspekterna könsroller, jämställdhet och sexualitet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Jensen; [2020-02-28]
  Nyckelord :Könsroller; jämställdhet; sexualitet; läromedel; läroböcker; samhällskunskap; heteronormativitet; genus.;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur kunskap om jämställdhet, könsroller och sexualitet i nyareläroböcker i samhällskunskap för mellanstadiet förmedlas och framställs. Detta gör jag genomatt kritiskt granska och synliggöra normer, värderingar, attityder samt analysera hurförfattaren förhåller sig till innehållet och tilltalar läsaren. LÄS MER

 2. 2. ”FLATOR HAR EN TENDENS ATT BLI SKUNKIGA OCH DASSIGA I VERKLIGHETEN” - En kritisk diskursanalys av synen på den icke-heterosexuella kvinnan och dess uttryck på Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecka Djärv; [2020-02-24]
  Nyckelord :Flashback; icke-heterosexualitet; socialkonstruktivism; diskurs; genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att förstå, analysera och undersöka hur bilden av kvinnlig icke-heterosexualitet konstrueras och framställs på Flashback Forum. Insamlat material bestod av 355 inlägg från tre skilda diskussionstrådar, vilka berörde kvinnlig vänskap, uppfattningar om homosexuella män kontra homosexuella kvinnor samt diskussioner kring boken ”En liten handbok i konsten att bli lesbisk”. LÄS MER

 3. 3. Regnbågsfamiljer i förskolan : En kvalitativ studie om hur regnbågsfamiljer konstrueras i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Heli Kokkinen; [2020]
  Nyckelord :Heteronormativity; LGBTQ children; LGBTQ families; Norms; Preschool; Förskola; Heteronormativitet; Normer; Regnbågsbarn; Regnbågsfamiljer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare konstruerar regnbågsfamiljer i förskolans verksamhet och vilka normer om familj som träder fram ur förskollärares berättelser. Studien vilar på det socialkonstruktionistiska perspektivet där kvalitativa intervjuer genomförts för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. LÄS MER

 4. 4. Regnbågsfamiljer i förskolan : Syns de?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karin Bengtsson; Hanna Davidsson; [2020]
  Nyckelord :hbtq; regnbågsfamilj; heteronormativitet; inkludering; förskola; normer; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur pedagogerna i förskolan beskriver att de arbetar med hbtq-relaterade frågor i barngruppen för att möta läroplanens krav på inkluderande arbetsmetoder. De frågeställningar som valts ut för att besvara studiens syfte är: Hur beskriver pedagogerna sina strategier i förskolan för att utmana heteronormativiteten? Vilka utmaningar och möjligheter kan uppstå i utbildningen med att inkludera alla familjer och barn i samhället, ur ett hbtq perspektiv? Studien presenterar en tillbakablick på hur hbtq personers förutsättningar och livsvillkor förändrats över tid. LÄS MER

 5. 5. "Bögpesten" : En studie om den svenska AIDS-epidemin under 1980-1990-talet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Olle Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Bi- och homosexualitet; Heteronormativitet; HIV AIDS; Individ; Medieanalys; Sexualitet; Sjukdomsepidemi; Stockholm; Vi och dem ;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how the Swedish AIDS epidemic waspresented in media, and compare this to how it was portrayed by the affected individual.I focus on the concept of exclusion through ‘we and them’-scenarios, regarding how thevictims of the epidemic were treated by the media and in other contexts. LÄS MER