Sökning: "heteronormativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 411 uppsatser innehållade ordet heteronormativitet.

 1. 1. En granskning av läroböcker i idrott och hälsa : En kvalitativ diskursanalys utifrån hur kön och sexualitet framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Moa Gustafsson; Matilda Ilola; [2019]
  Nyckelord :Normer; idrott och hälsa; läroböcker; kön; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur genus och sexualitet konstrueras i läroböcker för ämnet idrott och hälsa. Studien svarar på följande frågeställningar: ”Vilka normer om kön och sexualitet förmedlas i läroböcker för ämnet idrott och hälsa?” och ”Hur förmedlas och uttrycks normer om kön och sexualitet i läroböcker för ämnet idrott och hälsa?”. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur, HBTQ och heteronormativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yohanna Jacobsson; Cajsa Göransson Blixt; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; heteronormativity; fiction; school; swedish language classroom;

  Sammanfattning : The purpose of this evaluation of knowledge is to examine how teachers can work with LGBTQ, heteronormativity and fiction in the Swedish language classroom.Our question is:“How can teachers use fiction in the education to work with LGBTQ-questions and heteronormativity to challenge the heteronorm?” To find answers to our question we read several articles and other scientific literature. LÄS MER

 3. 3. Queerpedagogik som normkritiskt verktyg i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oliver Melin; [2019]
  Nyckelord :queerteorin; heteronormativitet; idrott och hälsa; normkritiskt förhållningssätt; lärare; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka pedagogiska metoder verksamma idrottslärare använder sig utav för att integrera normkritiskt förhållningssätt i sin idrott och hälsa-undervisning. Fortsättningsvis är syftet ävem att granska den grad av medvetenhet respondenterna har om samt upplevelser av heteronormativitet, och hur de kan bearbetas och hanteras med hjälp av queerteorin. LÄS MER

 4. 4. KONSTRUKTIONER AV FÖRÄLDRASKAP - En diskursanalys av två förarbeten till lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Michelle Gärdin; [2018-12-07]
  Nyckelord :Föräldraskap; kön; genus; sexualitet; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föräldraskap konstrueras diskursivt i två förarbeten som leder fram till lagstiftning.Teori:Studien tar utgångspunkt i en poststrukturalistisk ansats. Som både teori och metod har diskursteori används med utgångspunkt i begreppen: artikulation, subjektivitet och antagonism. LÄS MER

 5. 5. Kvinnans formler i mannens räknebok - en innehållsanalys av läroböcker i matematik år f-3 utifrån ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Johansson; [2018-09-18]
  Nyckelord :Genus; matematiklärobok; normer; matematik; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur kön görs utifrån ett genusperspektiv i matematikläroböcker för lägre åldrar och hur bilden förändrats över tid. Studien är en komparativ tematisk innehållsanalys baserad på Yvonne Hirdmans (2001) genusteorier om könens isärhållande och hierarkier, där mannen är överordnad kvinnan, Sandra Hardings (1986) teorier om strukturellt- och symboliskt genus och Janne Bromseths (2010) teorier om heteronormativitet. LÄS MER