Sökning: "heterosexism"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet heterosexism.

 1. 1. Socionomprogrammet - kan innehålla spår av heteronormativitet : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Farrell; Ellen Sandberg; [2020]
  Nyckelord :social work students; survey; queer theory; LGBT-questions; attitudes; socionomstudenter; enkät; queerteori; LHBT-frågor; attityder;

  Sammanfattning : Aim. This study examines the attitudes of social work students towards LGBT-persons, and whether the students perceive that the content of the social work program provides competence on LGBT related questions. The theoretical frame of reference is based upon queer theory. Method. LÄS MER

 2. 2. ”Homosexualitet är någonting hemskt och jag är på grund av det helt värdelös.” : Homosexuella personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marcelina Malinowska; David Stolt; [2019]
  Nyckelord :lgbt; gay; lesbian; sexual orientation; microaggressions; internalized homophobia; hypervigilance; self-concealment; heteronormativity; heterosexism; stigmatization; prejudice; homonegativity; mental health; victimization; discrimination; exoticization; lgbt-community; thematic analysis; qualitative research; lgbt-research; hbtq; lesbisk; sexuell läggning; mikroaggressioner; internaliserad homofobi; hypervigilans; heteronormativitet; heterosexism; stigmatisering; fördomar; homonegativitet; psykisk ohälsa; utsatthet; diskriminering; exotifiering; hbtq-community; tematisk analys; kvalitativ forskning; hbtq-forskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna examensuppsats var att kvalitativt undersöka upplevelsen av minoritetsstress samt dess påverkan och hantering hos homosexuella i Sverige. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer i åldern 22 till 44 år, vars berättelser analyserades med hjälp av en tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. ”Kvinnor är jämstarka och kan därför inte skada varandra” : En kvalitativ studie om arbetet med våldsutsatta kvinnor i samkönade parrelationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Moa de Beau; Linn Johansson; [2019]
  Nyckelord :Samkönat partnervåld; homo- och bisexuella kvinnor; professionellas bemötande; arbete med våldsutsatta; heteronorm; heterosexism; queerteori;

  Sammanfattning : Det existerar flertalet föreställningar kopplat till homo- och bisexuella kvinnor och våld som menar att icke heterosexuella kvinnor inte utsätts för partnervåld eller att våldet inte skulle vara lika allvarligt som mäns våld mot kvinnor. Bristen på forskning inom ämnet skapar ett kunskapsglapp inom professionen som kan bidra med sämre förutsättningar att ge adekvat stöd till de hjälpsökande. LÄS MER

 4. 4. Heteronormativity in EFL textbooks

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lisa Erlman; [2015-04-09]
  Nyckelord :EFL; foreign language learning; textbook; language learning; gender; gender-bias; sexuality; heteronormativity; sexism; heterosexism; engelska; läraruppsats;

  Sammanfattning : Gender is a binary construction reinforced by language, and reinforcing heterosexuality. When learning a foreign language, one has the ability to reconstruct one’s norms and therefore acquire strategies for avoiding production of, and exposure to, heteronormative language. LÄS MER

 5. 5. Olika barn leka bäst? : En analys av bibliotekspersonalens tankar om hbtq-arbete på ett barnbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Åsa Abrahamson; [2015]
  Nyckelord :LGBTQ; Children’s libraries; Libraries and sexual minorities; Queer theory; Heterosexism; Public libraries; Hbtq; barnbibliotek; hbt-certifiering; queerteori; normkritik; heteronormativitet; folkbibliotek;

  Sammanfattning : This study examines the experiences of public library staff who works in an LGBTQ-profiled children’s library. The aim of the study is further to find out whether the library as an institution can challenge heteronormativity or if traditional gender identities are reproduced. LÄS MER