Sökning: "heterosexuella antaganden"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden heterosexuella antaganden.

 1. 1. Idrottslärare, bugg & normer : En studie om idrottslärares uppfattningar kring dans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Linda Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :Normkritik; genus; dans; idrott;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att utifrån ett genusperspektiv belysa hur idrottslärare på gymnasiet undervisar i dans. Fokus är riktat på hur idrottslärarna uppfattar och konstruerar genus i idrottsundervisningens dansmoment. Den valda metoden är gruppintervju och enskild intervju med idrottslärare. LÄS MER

 2. 2. Vad är problemet med homosexuella föräldrar? - En queerteoretisk analys av samkönad kvinnlig närståendeadoption i SOU 2001:10

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Lindén; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; närståendeadoption; lesbiska föräldrar; homosexuella föräldrar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Homosexuella par fick möjlighet till juridiskt föräldraskap 2003 som en följd av den statliga utredningen SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer. När ett kvinnligt samkönat par genomgår en insemination inom den svenska offentligt finansierade sjukvården kan föräldraskapet för den kvinna som inte föder barnet fastställas genom dom eller bekräftelse. LÄS MER

 3. 3. "Inga politiker mellan våra ben" : – om den offentliga diskursen kring tvångssteriliseringen av transsexuella

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :transsexualism; transpersoner; steriliseringskrav; normativa föreställningar; den heterosexuella matrisen; queerteori; kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats granskar policydokument som behandlar avskaffandet av det steriliseringskrav som tidigare var en del i Lagen om fastställande av könstillhörighet. Med målet att undersöka den syn på transsexuella som går att återfinna i det samtida svenska, offentliga samtalet har en kvalitativ, kritisk textanalys utförts. LÄS MER

 4. 4. Homosexuellas upplevelser av bemötande från vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Dahlberg; Marcus Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Encounter; experience; heterosexual assumptions; homosexuality; Bemötande; heterosexuella antaganden; homosexualitet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Homosexuella har historiskt sett en rad lagar som motsatte deras mänskliga rättigheter. I Sverige finns hälso– och sjukvårdslagen om rättvis vård, trots denna lag får inte alla samma vård. För en god omvårdnad av patienten behöver sjuksköterskan besitta en god kunskapsbas, detta då deras viktigaste område är omvårdnaden. LÄS MER

 5. 5. Homosexuella personers upplevelser av bemötanden i hälso- och sjukvården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Berglöv; Alexandra Eriksson; [2016]
  Nyckelord :encounter; homosexual; health care; experience; bemötande; homosexuell; hälso- och sjukvård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Homosexuella personer omfattas, enligt Statens Folkhälsoinstitut, av ett större vårdbehov än heterosexuella. Historien visar åtskilliga hinder homosexuella utsatts för, samtidigt som en positiv utveckling påvisas. Hälso- och sjukvårdspersonal har olika förhållningssätt som är influerade av individuella faktorer. LÄS MER