Sökning: "hierarki universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden hierarki universitet.

 1. 1. Utmaningar i en föränderlig värld - En studie om organisationsförändringar inom Svenska Röda Korset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anette Wallin Østberg; Patrik Persson; [2020]
  Nyckelord :Svenska Röda Korset; Senmodernitet; Tredje sektorn; Förändringsprocess; Tjänstemän; Frivilliga ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Det senmoderna samhället karakteriseras av en riktning mot ett alltmer individualiserat samhälle. Detta påverkar såväl organisationer som individer. Extra utsatta i denna samhällsutveckling är organisationerna som verkar inom tredje sektorn då de bygger på ett kollektivistiskt förhållningssätt och en solidarisk ideologi. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemmets integrering i skolan och förutsättningar för den egna verksamhetens utveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Izabella Matijevic; Kristina Matijevic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Införandet av fritidshemmets kapitel (kapitel 4) i Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) har påverkat fritidshemmet på många sätt. Vårt intresse för fritidshemmets utveckling är vad som legat till grund när vi valt ämne för vårt examensarbete. LÄS MER

 3. 3. Vilken personlig ledarstil driver team till en framgångsrik utveckling?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lowisa Johmår; Maria Appeltofft; [2020]
  Nyckelord :Team; Teambyggande; Organisation; Ledarskap; Ledarstil; Makt; Dominans; Påverkan; Inre motivation; Hierarki;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativt utformad fallstudie, med ett jämförande syfte och är inspirerad av diskursanalytiskt synsätt. Syftet med studien är att bidra med ny kunskap kring diskursen om team samt ledarskapets faktiska påverkan. Från hur ledarstilen influerar team till hur medarbetarna upplever ledarskapet. LÄS MER

 4. 4. Samverkan – en rakare väg mot målet? En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser i samverkansprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Larsson; Hanna Westberg; [2019-03-13]
  Nyckelord :Samverkan; interprofessionell; interorganisatorisk; socialsekreterare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter av samverkansprocesser bland socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. En premiss till studien är att socialsekreterarens uppdrag är mångsidigt och komplext och att deras upplevelser av samverkan inom människobehandlande organisationer därmed är intressant att utforska. LÄS MER

 5. 5. Upplevda relationer mellan individuella elitidrottare och deras primära tränare: En prövning av självbestämmandeteorin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martina Andrén; Kalle Averfalk; [2019]
  Nyckelord :Self-Determination Theory; Individual elite athletes; Coaches; Relation; Motivation; Regulations; Självbestämmandeteorin; Individuella elitidrottare; Tränare; Relation; Motivation; Regleringar;

  Sammanfattning : Individuell elitidrott kan vara ensamt och motivationen behöver vara stor under en lång period för att prestera på topp och bibehålla träningsmängden. Det har visat sig att tränare är en av de viktigaste influenserna för idrottares motivation. LÄS MER