Sökning: "hierarkisk position"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden hierarkisk position.

 1. 1. Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i ett aktiebolag - När råder skäl att anta?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sanna Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :Skäl att anta; handlingsschema; kritisk kapitalbrist; reason to assume; action schedule; capital deficiency; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenska lagstiftningen angående det personliga betalningsansvaret för styrelseledamöter i ett aktiebolag enligt 25 kap. 18 § ABL ser ut. Mer specifikt är syftet att undersöka när ansvaret aktualiseras samt hur rekvisitet skäl att anta kritisk kapitalbrist enligt 25 kap. 13 § p. LÄS MER

 2. 2. Ett främjande verktyg : En kvantitativ studie om institutionaliserad feedback

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Claes Adolfsson; Sebastian Asp; [2018]
  Nyckelord :Feedback University Internal Communication Organizational Culture Organizational Structure; Feedback Universitet Internkommunikation Organisationskultur Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker medlemmarnas förhållande till feedback inom två institutioner, institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK) och institutionen för pedagogiska studier (IPS) på Karlstads universitet. Feedback är ett kommunikationsverktyg som används för att främja organisationsmedlemmarnas utveckling. LÄS MER

 3. 3. Den villkorade leken: “Alla ska vara med” : En vetenskaplig essä som undersöker fritidslärarens arbete med mellanmänskliga relationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Johansson; [2018]
  Nyckelord :children; shared play; participation in peer cultures; access strategies; status hierarchies; inclusion in play; lek; kamratkulturer; inträdesstrategier; hierarkier; inkludering; exkludering;

  Sammanfattning : Jag har i denna vetenskapliga essä försökt diversifiera, det allmängiltiga uttrycket “alla ska vara med”. Min gestaltning, som inleder denna essä, beskriver situationer där barn ställs utanför leken. Ibland försöker vi pedagoger, i demokratisk anda och välvilja, förändra leken och inkludera dem som barnen exkluderat. LÄS MER

 4. 4. Sjukvårdens kommunikativa kulturkrock : En kvantitativ studie om uppfattad organisationskultur inom slutenvården i Värmlands läns landsting

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Niclas Winter; Ida Klasson; [2018]
  Nyckelord :Hierarchical difference; organizational culture; subculture; internal communication; Competing Values Framework; Hierarkisk differens; organisationskultur; subkultur; internkommunikation; ramverket för konkurrerande värderingar;

  Sammanfattning : Organisationskultur är något som är komplext och svårdefinierat men som likväl har en betydelsefull roll. I nuvarande situation befinner sig sjukvården i en dragkamp mellan olika kulturer då det är en hierarkisk struktur, som idag kräver ett externt, ekonomiskt tänkt och som arbetar för att ge patienter ett värdigt möte. LÄS MER

 5. 5. Konflikter från ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Veronica Kvist; Niklas Andersson; [2017]
  Nyckelord :Konflikt; makt; ledarskap; chefskap; emotionell intelligens; hierarkisk nivå; chefer; effektiv konflikthantering; konflikthanteringsstrategi; kommunikation; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Konflikter är frekvent förekommande i organisationer, de kan ha positiva eller negativa konsekvenser beroende på hur konflikten upplevs och hanteras. Tidigare forskning visar på att det finns ett samband mellan chefers hantering av konflikter i relation till deras hierarkiska position, emotionella intelligens samt maktutövande. LÄS MER