Sökning: "hierarkiska organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden hierarkiska organisationer.

 1. 1. Den operativa personalens strategiska roll - En kvalitativ fallstudie av strategisk informationsdelning på Com Hem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Angus Palmberg; Jacob Höglund; [2018-08-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hantering av kunskap och information är kritisk för att erhålla långsiktiga konkurrensfördelar och vissa menar att kunskap är den enskilt viktigaste strategiska resursen för organisatorisk framgång. Strategibildning och hanteringen av information och kunskap i organisationer är något som anses vara tätt förknippat med varandra och uppkomsten av strategi kan ske på olika hierarkiska nivåer av en organisation. LÄS MER

 2. 2. Styrning av generation y inom revisionsbranschen : En kvalitativ studie om P-O matchningen mellan generation y och en av de fyra största revisionsbyråerna

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Adam Forsberg; Fanny Gullberg Ringels; [2018]
  Nyckelord :Generation y; Person-Organization fit; Generation y; Person-Organization fit;

  Sammanfattning : Generation y has received a sad image of them as employees, which has led to that employer’s has started to see them as difficult to manage. Because of this, a large amount of the literature has started to focus on highlighting the manageability of the generation. LÄS MER

 3. 3. Intern kommunikation, en bro mellan arbetsro och framtidstro : Visuell kommunikation i en digitaliserad värld

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mikael Jansson; Johan Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att redogöra för hur organisationer arbetar med intern kommunikation och belysa om bristen på personliga möten mellan medarbetare av olika slag påverkar kommunikationen. Samt ge en djupare förståelse i hur kommunikation uppfattas och tolkas på olika nivåer inom organisationer för att förbättra effektivitet, måluppfyllelse, motivation och engagemang hos medarbetarna. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmätning i Icke Vinstdrivande Organisationer : En Fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Teemu S. Källkvist; Samuel Terstad; [2018]
  Nyckelord :Case study; management accounting; strategy; performance; quality; key performance indicators; performance measurement systems; nonprofit; nonfinancial indicators.; Fallstudie; ekonomistyrning; strategi; prestation; kvalité; nyckeltal; prestationsmätningssystem; icke vinstdrivande; icke-finansiella mått.;

  Sammanfattning : I en allt mer konkurrenskraftig och snabbt föränderlig miljö måste dagens organisationer identifiera sina befintliga positioner, klargöra sina mål samt fungera mer effektivt och ändamålsenligt. Dessa premisser gäller också för icke vinstdrivande organisationer som även de behöver anpassa sig efter denna nya verklighet för att överleva. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av en teambuildingsinsats effekter på teameffektivitet och ledarskattad teamprestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Eintrei; Tora Hansson; [2018]
  Nyckelord :team building; team effectiveness; team performance; behavioral processes; reflexivity; real team; job satisfaction; intention to leave; teambuilding; teameffektivitet; teamprestation; beteendeprocesser; reflexivitet; reella team; arbetstillfredsställelse; intention att sluta;

  Sammanfattning : Teamarbete (eng. teamwork) är förenat med positiva organisatoriska och individuella effekter, vilket kan förklara varför organisationer i allt större utsträckning vill genomföra teambuildingsinsater för att förbättra teameffektivitet och teamprestation. LÄS MER