Sökning: "high school mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden high school mathematics.

 1. 1. Elevmotivation i matematikämnet – en systematisk litteraturstudie om effekter av motivationsfrämjande interventioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Liqin Xu; [2021-07-06]
  Nyckelord :motivation; matematik; intervention; experiment; högstadiet; gymnasiet; meta-analys; mathematics; secondary school; meta-analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify evidence-based interventions that work effectively for teachers to increase the motivation of junior high school and high school students in mathematics. A systematic literature study review, i.e. LÄS MER

 2. 2. Hur framställs god matematikundervisning? : En jämförelse av aktuell förespråkad didaktik vid tre olika kurser för matematiklärare i Sverige och USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Tove Langlet; [2021]
  Nyckelord :mathematics didactics; mathematics teaching; teacher education; school mathematics; high school mathematics; discourse analysis; matematikdidaktik; matematikundervisning; lärarutbildning; skolmatematik; gymnasiematematik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Skolmatematiken och matematikdidaktiken har under de senaste årtiondena genomgått en förändring från ett historiskt fokus på ren räkning och utantillkunskaper mot alltmer processorientering. Det pågår en aktiv debatt om hur framgångsrik dagens matematikundervisning egentligen är då de svenska elevernas resultat i internationella jämförelser så som PISA är inte lysande. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers motivation att använda GeoGebra i matematiken

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Viktor Nordström; [2021]
  Nyckelord :Dynamic Geometry Software; Expectancy-value theory; GeoGebra; High School Students; Motivation; Dynamisk Geometrimjukvara; Förväntan-värde teori; GeoGebra; Gymnasieelever; Motivation;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att belysa vad som motiverar gymnasieelever att använda GeoGebra i matematiken. Vidare undersöktes även eventuella skillnader i motivation, både typ och grad, hos gymnasieelever som använder GeoGebra ofta respektive sällan i matematiken. LÄS MER

 4. 4. Vad är fostransuppdraget egentligen? : En kvalitativ studie om lärares syn på och implementering av fostransuppdraget och värdegrundsfrågor i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lisa Henningsson; [2021]
  Nyckelord :Fostransuppdrag; värdegrundsfrågor; demokrati; Street-level bureaucrats; samhällskunskap och matematik;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate how teachers work methodically in subjects such as social studies and mathematics in high school, with the educational task of educating students to become good democratic citizens. According to the National Agency for Education's curriculum, the educational task of educating students to become adequate democratic citizens should permeate all subjects in school. LÄS MER

 5. 5. Elevers inre motivation inom matematik : Kooperativt lärande jämfört med individuell undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Nilsson; Kiriaki Papadopoulos; [2021]
  Nyckelord :Individuell undervisning; inre motivation; kooperativt lärande; lågstadiet; matematik;

  Sammanfattning : Intrinsic motivation means that students have an interest and finds something joyful, whichaccording to the curriculum is something that schools should aim towards. The mostcommon practice in mathematics education is individual learning but cooperative learninghas become quite popular. LÄS MER