Sökning: "hinduism"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet hinduism.

 1. 1. Genusperspektiv på religionsundervisningen : En kvalitativ text- och bildanalys av läroböcker för åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Önnefors; [2020]
  Nyckelord :genus; genustrappan; jämställdhet; läromedelsanalys; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Syfte Denna studie undersöker aktuella religionsläroböcker för årskurs 4-6 utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Syftet med studien är att bidra med kunskap till forskningen om hur genus och jämställdhet framställs i olika religionsläroböcker samt i de olika bokavsnitten inom varje bok som handlar om kristendom, islam, hinduism samt etik/moral och hur man lever tillsammans. LÄS MER

 2. 2. Vad får eleverna lära sig om Hinduism och Buddhism? – En innehållsanalys av trosuppfattningarna hinduism och buddhism inom kursböckerna "En människa, tusen världar " och "Religionskunskap 1: om mening, värde och tro "

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Marcus Maafi; [2020]
  Nyckelord :Hinduism; Buddhism; Religious Studies; Didactics; Religious Studies Books; Content Analysis;

  Sammanfattning : This paper will came up with a content analysis of two course textbooks used in swedish high school. The question that will be used is as follows: "How are the selected key concepts in religions Hinduism and Buddhism explained in the course Religious Studies Specialization coursebooks " En människa, tusen världar "and" Religionskunskap 1: om mening, värde och tro". LÄS MER

 3. 3. Den religiösa gemenskapens roll för skolungdomars välbefinnande : En tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Christian Andréasson; Linnéa Engholm; [2020]
  Nyckelord :Well-being; religion; adolescents; MHC-SF; Välbefinnande; religion; ungdomar; MHC-SF;

  Sammanfattning : Studien undersöker skillnader i ungdomars välbefinnande utifrån om ungdomen tillhör/är uppvuxen inom en religion eller inte, ungdomars deltagande i religiösa sammankomster samt skillnaden mellan de ungdomar som i huvudsak upplever socialt stöd från sin religion och de som har en mer fundamental uppfattning. Data har inhämtats från forskningsprogrammet Longitudinal Research on Development in Adolescence (LoRDIA) och består av totalt 1231 skolungdomar. LÄS MER

 4. 4. Hinduismens mångfald : Gymnasielärares undervisningsstrategier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier; Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Mica Habari; Sofia Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; religionskunskap; hinduismens mångfald; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utröna hur hinduismens mångfald presenteras i klassrummet, och hur undervisningen relaterar till läroplanens mål om religionens mångfald. Syftet är även att dokumentera framgångsrika strategier, mindre framgångsrika strategier och svårigheter med hinduismens mångfald i undervisningen för att bidra till religionsämnesdidaktiken. LÄS MER

 5. 5. Take the Poo to the Loo: A Cross-Sectional Analysis of Stunting and Open Defecation in India

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Marco Lovato; [2020]
  Nyckelord :stunting; open defecation; india; Business and Economics;

  Sammanfattning : The present study addresses the relationship between stunting and open defecation in India, 2015. The lack of proper sanitation allows pathogens to spread and generate fecal transmissible illnesses (FTIs), hence hampering the correct absorption of nutrients in the body and the consequent child’s development. LÄS MER