Sökning: "hiphoptexter"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet hiphoptexter.

 1. 1. Från ”Hiertskått å hiernbrått” till ”mick-terrorist, lingvist du kallar för ligist” : Rimtekniker i två moderna hiphoptexter och en text av Johan Runius

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sina Sultani; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att göra en kvantitativ granskning av tre texter, nämligen Erik Lundins text ”De ba blev så” (2016), Malcolm Brandins text ”Bredängstil” (2012), och Johan Runius text ”Rimdantz i Fast-lagen” (1713). Dessa tre texter valdes medvetet för dess olika rimflätningar. LÄS MER

 2. 2. Från en gårdsfest i Bronx till TV-soffan hos Malou : En kvalitativ studie om hiphoptexters skildring av det sociala livet i svenska förorter mellan åren 2019–2020

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Andersson; [2020]
  Nyckelord :hiphop; hiphoplyrics; alienation; marginalization; social community; suburbs; territorial stigmatization; hiphop; hiphoptexter; utanförskap; marginalisering; social gemenskap; förort; territoriell stigmatisering;

  Sammanfattning : This study examines how Swedish hip hop lyrics between the years 2019–2020 depict the social life in the suburb. The study is divided into two different parts, the first of which analyzes general themes, categories and concepts in hip hop texts through an overview of 50 different songs. LÄS MER

 3. 3. UTANFÖRSKAP,MACHOKULTUR OCHVARUMÄRKET FÖRORTEN : En kvalitativ analys av svenska hiphoptexter

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Felicia Hjoberg; [2018]
  Nyckelord :hip hop; the Projects; socially stigmatized areas; territorial stigmatization; macho culture; branding; Swedish of the Projects.; hiphop; förort; socialt utsatta områden; territoriell stigmatisering; machokultur; varumärkesbyggande; förortssvenska.;

  Sammanfattning : Svensk hiphop är en växande genre som kan tolkas ha koppling till socialt utsatta ytterstadsområden. Syftet med föreliggande arbete är att kartlägga och analysera innehållet i utvalda svenska hiphoplåtar. I studien analyserades svenska hiphoptexter i form av två delstudier. LÄS MER

 4. 4. Sociala problem i brev från kolonien – En kvalitativ textanalys av hiphoptexter frånNorrlands landsbygder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Richard Forsman; Joakim Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Sociala problem; landsbygder; hiphop; etablerade och outsiders; territoriell stigmatisering; skam; mobilisering;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka vilka sociala problem på de norrländskalandsbygderna som skildras i svenska hiphoptexter, hur de framställs samt på vilket sätt dekan förstås. För att besvara uppsatsens syfte tillämpades en kvalitativ innehållsanalys för attsystematisera det empiriska materialet som texterna utgjorde. LÄS MER

 5. 5. Hiphop, horor och heteronorm? : Genuskonstruktion och sexualitet i svenska hiphoptexter

  Magister-uppsats, ;

  Författare :Oscar Wärnsten; Philip Malmkvist; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER