Sökning: "historia 4-6"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden historia 4-6.

 1. 1. Människan och kvinnan : En analys av läromedel i Historia för åk 4-6 ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnéa Haraldsson Strandberg; Zilan Sahin; [2021]
  Nyckelord :genus; historieämnet; läroplan; normkritik; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur läroböcker i historia för årskurs 4–6 skildrar män och kvinnor i text och bild. Detta undersöktes i relation till styrdokumentens bestämmelser om skolans jämställdhetsuppdrag. LÄS MER

 2. 2. Bilden av drottning Kristina i tryckta och digitala läromedel för årskurs 4–6 i historia : En läromedelsanalys kopplat till historiemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nicole Hedenström Hamadeh; Amanda Jansson; [2021]
  Nyckelord :drottning Kristina; läromedelsanalys; historia; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur läromedel i historia framställer drottning Kristina. Två frågeställningar är centrala i studien: ”Hur framställs drottning Kristina i de utvalda läromedlen i förhållande till de perioder i hennes liv som analyseras?” samt ”Finns det skillnader i hur drottning Kristina framställs i de analyserade läromedlen och vari består i så fall dessa skillnader?”. LÄS MER

 3. 3. När barnen får säga sitt : En metodutveckling för insamling och tillvaratagende av unga barns åsikter om fysisk planering

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Arvidsson Matilda; Strandh Ellen; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Barnkonventionen; Unga barn; Barn; Fysisk planering; Planeringsprocess; Dialog; Metodutveckling; Metod;

  Sammanfattning : Inom den fysiska planeringen talas det ofta om barnens perspektiv, men samtidigt har barn och deras åsikter en historia av att bli förbisedda trots att utformningen av den fysiska miljön har en stor betydelse för barns livskvalitet. Det finns en tro om att barn saknar kompetensen som krävs för att uttrycka sina åsikter om fysiska miljöer. LÄS MER

 4. 4. ATT VÄLJA ELLER ICKE VÄLJA LÄROMEDEL : En studie av faktorer som påverkar lärares val av läromedel i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Persson; Henrik Lidfalk; [2021]
  Nyckelord :Läromedelsgranskning; läromedelsval; läromedelsstrategi; basläromedel; engelska; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Arbetet, med utgångspunkt i tidigare forskning, söker genom en enkätundersökning och intervjuer svar på vilka faktorer som påverkar lärares val av läromedel i engelska i årskurs 4-6. Bakgrunden beskriver inte bara läromedelsgranskningens historia utan tar också upp nutida debatt om läromedelsgranskning och visar också på olika perspektiv på läromedel samt olika faktorer som kan påverka läromedlet och lärarens val. LÄS MER

 5. 5. Den modiga mannen och hans svaga kvinna : En litteraturstudie över jämställdhetsperspektivet i läromedel i historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elsa Gabrielsson; Julia Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; historia; jämställdhet; genushistoria; kvinnor; mellanstadiet; 4-6;

  Sammanfattning : Läromedel ligger till grund för stora delar av historieundervisningen och det är därför viktigt att veta att läromedlen förhåller sig till läroplanens mål, dock finns det inga krav på att ett läromedel måste förhålla sig till läroplanen. Forskning belyser att lärare sällan granskar de läromedel som används. LÄS MER