Sökning: "historia läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade orden historia läromedel.

 1. 1. El componente cultural en los manuales de español/LE Cultura española e hispanoamericana

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Pablo Ibarra; [2022-01-27]
  Nyckelord :Spanska; Alegría 4; Caminando 4; Excelente 4; Vistas 4; Kultur med versaler 2021 Sverige Läromedel; Kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Kultur i spanska läromedel steg 4 i Sverige samt didaktiska hjälpmedel En analys av representation av kultur med versaler i spanskamerikanska länder och Spanien samt didaktiska hjälpmedel för att applicera med kulturen i undervisningen. Författare: Pablo Ibarra I undervisningen i moderna språk studeras spanska med teman som handlar om kultur. LÄS MER

 2. 2. Digitala multimodala verktyg i naturvetenskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Farnaz Yadegari; [2022]
  Nyckelord :Multimodalitet; Digitalisering; Digitala multimodala verktyg; Naturvetenskapliga ämnen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka likheter och skillnader inom olika lärares syn på användningen av multimodala digitala verktyg inom undervisningen och deras personliga strategier för att integrera dessa i sina klassrum. Även om skolundervisning till stor del alltid har varit multimodal, har graden av denna multimodalitet på senare tid ökat kraftigt på grund av samhällets generella digitalisering vilket har medfört att större antal digitala läromedel finns tillgängliga för användning. LÄS MER

 3. 3. Läroböckers kont(r)akt med historia : En analys av läromedel i ämnet historia utifrån teori om genussystemet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Per Nyberg; [2022]
  Nyckelord :contract; curriculum; femininity; gender; history; masculinity; sex; system; textbook;

  Sammanfattning : Textbooks in the history subject in Swedish upper secondary schools do notseldom favour masculinity over femininity, in their depiction of our world’shistory. There seems to be more room for the gender perspective in them. LÄS MER

 4. 4. När dåtiden knackar på dörren : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare använder och definierar begreppet historiemedvetande i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Beatrice Lindström; [2022]
  Nyckelord :historical consciousness; history didactics; history; teaching; middle school; grade 4–6; historiemedvetande; historiedidaktik; historia; undervisning; mellanstadiet; årkurs 4–6;

  Sammanfattning : Begreppet historiemedvetande återfinns i den inledande syftestexten för ämnet historia i grundskolan. Begreppet beskrivs vara inflätat i elevens förståelse för hur det förflutna samspelar med det nutida och ska ge eleven perspektiv på framtiden. LÄS MER

 5. 5. Hur berättar din lärobok om Kina? : En diskursanalys av hur bilden av Kina konstrueras i svenska läromedel i historieämnet för högstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Albin Geijer; [2022]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; eurocentrism; orientalism; Kina; historia;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att fördjupa kunskapen om hur Kina och dess historia under åren 1839–1976 presenteras i svenska nutida läromedel i historia för årskurs 7–9. Källmaterialet är fem tryckta läromedel för högstadiet, och dessa analyseras genom diskursanalys. LÄS MER