Sökning: "historia tidningar"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden historia tidningar.

 1. 1. ”Är han farlig?" En granskning av benämningen av våldtäktsmän i tidningar från RFSU mellan 1936–1999

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Amanda Hultman; [2020]
  Nyckelord :Våldtäktsmän; Connells Maskulinitetsteori; hegemoniska män; delaktiga män; marginaliserade män; underordnade män; vem är våldtäktsmannen i olika tider; RFSU; Ottar; RFSU Bulletinen; Sexualfrågan; POPULÄR TIDSKRIFT- FÖR PSYKOLOGI OCH SEXUALKUNSKAP; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Frände, Främling eller Fiende: En kvalitativ berättelseanalys av nationella identiteter och värderingar i svenska tidningar under det dansk-tyska kriget 1864

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Axel Pålsson; [2019]
  Nyckelord :Dansk-tyska kriget; 1864; skandinavism; berättelseanalys; nationella identiteter; tidningar; ideologi; regionalitet; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna studie av det dansk-tyska kriget 1864 tillämpas en berättelseanalytisk metod tillsammans med ett teoretiskt perspektiv där fokus ligger på nationella stereotyper och identiteter. Källmaterialet som studeras är svenska tidningsartiklar från krigsåret 1864. LÄS MER

 3. 3. Från cykliska växlingar till spirande framtidstro: En uppsats om förväntningar och erfarenheter i svensk-Amerika 1880-1914

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Rasmus Törnblom; [2018]
  Nyckelord :Svensk-Amerika; 1880-1914; tidningar; Minnesota Historical Society; Förväntningshorisont; Erfarenhetsrum; förväntansmönster; förväntansepok; lineära perspektivet; cykliska perspektivet; Reinhart Koselleck; Lennart Lundmark. Ulf Beijbom; USA:s historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar förväntningarna på framtiden vid årsskiftena under åren 1880-1914 i sex svensk-amerikanska veckotidningar. Med utgångspunkt i Reinhart Kosellecks teori om begreppsparet erfarenhetsrum och förväntningshorisont samt skiftet från det cykliska perspektivet till det lineära perspektivet som beskrivs av Lennart Lundmark undersöks hur förväntningar och erfarenheter förändras under undersökningsperioden. LÄS MER

 4. 4. "Øresundsbron ligger som en åndelig Berlinmur mellem det danske og det svenske" : En diskursanalys av grannlandskonstruktionen i den dansk-svenska invandringsdebatten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna Heuman; [2016]
  Nyckelord :nationell identitet; nationalism; Danmark; Sverige; Skandinavien; diskursanalys; invandring;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur grannlandet och nationella identiteter konstrueras i den dansk-svenska invandringsdebatten mellan åren 2000 och 2015. Det dansk-svenska förhållandet har under lång tid präglats av rivalitet och en sorts kärvänlig osämja som tagit sig uttryck genom olika konflikter. LÄS MER

 5. 5. ”Lapparna i Sverige” : En studie om hur dagstidningarna Norrbotten-Kuriren och Norrländska socialdemokraten, gestaltade samer under 1920-talet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Elinor Persson; [2016]
  Nyckelord :Samer; minoritet; postkolonialteori; Norrbotten-Kuriren; Norrländska Socialdemokraten; subjektsposition och ”De andra”.;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att se hur samer gestaltades i två norrbottniska tidningar under 1920-talet. Hur beskrevs samerna, användes några värdeladdade ord eller anlades några stereotyper? De två tidningarna som valts till undersökningen är Norrbotten-Kuriren en konservativ tidning och Norrländska Socialdemokraten, NSD en socialdemokratisk tidning. LÄS MER