Sökning: "historiculture"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet historiculture.

  1. 1. Historiekultur : Bilden av det tidigmoderna Sverige och det tidigmoderna Bosnien skildrad i två historieläroböcker

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :EMIRA MEDIC; [2010]
    Nyckelord :history; the early modern era; historiculture; historia; tidigmodern epok; historiekultur;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken historiekultur konstrueras i en svensk och i en bosnisk gymnasielärobok då fokus ligger på det tidigmoderna Sverige och det tidigmoderna Bosnien. Frågeställningar är följande: Hur beskrivs det tidigmoderna Sverige och det tidigmoderna Bosnien i de analyserade gymnasieläroböckerna det vill säga vilka politiska och kulturella händelser skildras? Förekommer några likheter och/eller skillnader i framställningen av det tidigmoderna Sverige och det tidigmoderna Bosnien? Finns det några jämförbara förhållanden eller idéer? Handlar det alltså om kontrasterande eller generaliserande komparation? Vilken bild av historiekultur konstrueras i respektive gymnasielärobok? Metoden som används är kvalitativ textanalys av läromedel och komparativ metod. LÄS MER