Sökning: "historielektioner"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet historielektioner.

 1. 1. Historieundervisning i känsliga ämnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Filippa Engström; Mejdina Seljimi; [2023]
  Nyckelord :historieundervisning; historielektioner; kontroversiell; känsliga områden; känsliga ämnen;

  Sammanfattning : Alla historielärare kommer någon gång att undervisa i känsliga ämnen. Varje elev har en egen uppfattning kring vad som är känsligt för dem, vilket alla lärare bör ta hänsyn till. Detta arbete kommer handla om vad forskning säger om känsligheten i historieundervisningen i Europa. LÄS MER

 2. 2. Att förmedla det avlägsna : En studie om lärares och elevers syn på historieförmedlande film

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nicklas Andersson; Gustav Gutenberg; [2021]
  Nyckelord :Film; historieundervisning; historiemedvetande; filmuppfattning; historiedidaktik;

  Sammanfattning : Tillgången och användandet av filmer på elevers fritid och i skolan ökar. Under lång tid har påkostade hollywoodfilmatiseringar av historiska händelser hänfört tittare och på senare år har även undervisningsfilmer blivit alltmer påkostade och tilltalande. LÄS MER

 3. 3. "Det är ju en skola för alla" : En observations- och intervjustudie om hur lärare kan undervisa språkutvecklande i historia för att möta variationen av elevers olikheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Samhällsstudier och didaktik

  Författare :Charlotta Toftgård; [2018]
  Nyckelord :language-enhancing methods of working; students’ differences; history instruction; guidance and stimulation; språkutvecklande arbetssätt; elevers olikheter; historieundervisning; ledning och stimulans;

  Sammanfattning : Undervisningen i historia ska utformas så att alla elever utvecklar kunskaper. I varje elevgrupp finns det samtidigt en variation av elevers olikheter och deras förutsättningar och behov skiljer sig åt. Lärare behöver utgå från denna variation för att skapa möjligheter för alla elever att lära. LÄS MER

 4. 4. Undervisning i historia eller SO? Första världskriget

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Ingrid Lindblad; [2012-08-23]
  Nyckelord :SO-ämnen; didaktik; historia; bildning; pendelrörelse; spänningsfält;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att i en sekvens historielektioner fokusera spänningsfältet mellan de fyra enskilda SO-ämnena: historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap och ett gemensamt samlat SO-ämne. Syftet utreds genom klassrumsstudier, inom ramen för ämnesmomentet ”Första världskriget” tillhörande skolämnet historia, för att undersöka vilka kunskaper som elever uttrycker, som kan härröras till något annat skolämne, då främst de tre andra SO-ämnena, som geografi, religionskunskap eller samhällskunskap och om så är fallet fundera på betydelsen av detta. LÄS MER