Sökning: "historieskrivning"

Visar resultat 6 - 10 av 59 uppsatser innehållade ordet historieskrivning.

 1. 6. Lokalhistoria och elevens historiemedvetande : En empirisk undersökning om elever och lärares syn på lokalhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jennifer Andersson; [2017]
  Nyckelord :Lokalhistoria; historia; ”lilla” historien; ”stora” historien; närområde; historiebruk; förflutna; historiemedvetande.;

  Sammanfattning : Denna studie har tagit sin utgångspunkt i att undersöka hur elever och undervisande historielärare i årskurs sex upplever, erfar och förstår den lokala historien i historieundervisningen samt föra en diskussion angående huruvida elevernas historiemedvetande kan påverkas av en lokalhistorisk undervisning. Detta för att kunna jämföra elever och lärarnas syn och uppfattning av lokalhistorisk undervisning. LÄS MER

 2. 7. Livets vatten : – Kommersiellt historiebruk i relation till Bushmills, Jameson, The Dalmore och The Glenlivets marknadsföring av whisky

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Natali Saume; [2017]
  Nyckelord :historiebruk; historiekultur; kommersiellt historiebruk; marknadsföring; whisky;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur kommersiell historia brukas i relation till whiskydestillerierna Bushmills, Jameson, The Dalmore och The Glenlivets marknadsföring av whisky. Målet är att även se hur kommersiellt historiebruk skiljer sig och/eller liknas vid mellan destillerierna samt om irländska respektive skotska historieskildringar spelar någon roll i marknadsföringen. LÄS MER

 3. 8. Vad är en same? En kritisk diskursanalys av det samiska i läroböcker för grundskolans år 7-9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Julia Märak Leffler; [2016-02-17]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; makt; röst; aktör; samer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur föreställningar om samer konstrueras i läroböcker skrivna i enlighet med läroplan 2011, för årskurs 7-9 i ämnena historia, religion, samhällskunskap och geografi. Med utgångspunkt i kritisk diskursanalys används begreppen aktör, makt och röst för att tolka textdiskursen. LÄS MER

 4. 9. Varför berättar ingen min historia? : Historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Samhällsstudier och didaktik; Högskolan i Jönköping/Samhällsstudier och didaktik

  Författare :Alina Wester; Emma Carlsson; [2016]
  Nyckelord :Historieundervisning; mångkultur; identitet; eurocentrisk historieskrivning; västerländsk kanon;

  Sammanfattning : Samhället blir alltmer mångkulturellt och globaliserat i takt med den ökade invandringen och rörligheten mellan länder. Klassrummen speglar det mångkulturella samhället med elever från flera olika länder. Det centrala innehållet i historieämnet för år 4–6 återspeglar dock inte det mångkulturella samhället. LÄS MER

 5. 10. Ihjälbrända på Kirseberg - Häxprocesser i Malmö under 1500-talet jämfört med senare svenska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Edsjö; [2016]
  Nyckelord :rättshistoria; komparativ rätt; häxor; häxprocesser; Malmö; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar på häxprocesserna i Malmö under slutet av 1500-talet, då staden var en del av Danmark. Nationsbytet har lett till att hela regionen fått en oförtjänt förminskad roll i både svensk och dansk historieskrivning. LÄS MER