Sökning: "historieundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade ordet historieundervisning.

 1. 1. Att utveckla elevers interkulturella historiska kompetens i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lukas Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Interkulturell kompetens; Interkulturalitet; Historieundervisning; Historieämnet; Mångkultur; Klassrum;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten behandlar hur en interkulturell historisk kompetens kan utvecklas hos elever på gymnasieskolan genom historieundervisningen genom de didaktiska frågorna varför, vad och hur. Med andra ord vad en sådan historieundervisning kan innehålla och hur den kan bedrivas, samt varför den behövs. LÄS MER

 2. 2. Lärares perspektiv på kontroversiella ämnen i historieundervisning - en kvalitativ studie på två sydsvenska gundskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Blom; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Demokratisk fostran; Förhållningssätt; Kontroversiella ämnen; Strategier;

  Sammanfattning : Att undervisa om kontroversiella ämnen i skolan är enligt framstående forskare i fältet gynnsamt för att skapa demokratiska medborgare. Det är dessutom förenligt med skolans övergripande uppdrag varpå historieämnet inte är ett undantag vilket anges i de gällande styrdokumenten. LÄS MER

 3. 3. His-story? : En innehållsanalys av tre läromedel i historia mot årskurs 4–6 ur ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Matilda Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Läromedel; historia; genus; bilder;

  Sammanfattning : Läromedel används flitigt i skolan, och många gånger fungerar de som den huvudsakliga källan för kunskap som lärare grundar sin undervisning på. Läromedel granskas inte längre av staten, och lärare hinner inte heller granska dem. LÄS MER

 4. 4. Förintelsen, ett mångfacetterat undervisningsområde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Jeppsson; [2019]
  Nyckelord :Förintelsen; Historiemedvetande; syfte; Urval; Undervisningsmetod; Bekräftande förhållningssätt; Omprövande förhållningssätt;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag valt att undersöka hur arbetet om förintelsen tar sig uttryck genom att intervjua historielärare i årskurserna 7–9. Genom att fokusera på vilket syfte historielärare har med att undervisa om förintelsen för att sedan se hur detta påverkar lärarnas urval av historiskt stoff samt deras undervisningsmetod har jag försökt skapa mig en förståelse för detta. LÄS MER

 5. 5. Dramametoder i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Jansson; [2019]
  Nyckelord :Drama;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur tre mellanstadielärare som använder drama i sin historieundervisning resonerar kring val av dramametoder. Genom att inta olika perspektiv på dramapedagogik och med hjälp av begreppen svag estetik och stark estetik analyseras och diskuteras lärarnas val av metoder. LÄS MER