Sökning: "historieundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade ordet historieundervisning.

 1. 1. ”Historiemedvetande är, för mig just nu något jobbigt” : En kvalitativ intervjustudie om lärarstudenters syn på historiemedvetande i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Albin Bengtzohn; [2023]
  Nyckelord :historical consciousness; history teachers; history didactics; history teaching; teacher education; pre-service teacher; historiemedvetande; ämneslärarstudenter; historiedidaktik; historieundervisning; lärarutbildning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to compare how pre-service teacher students describe historical consciousness, concerning if they are studying their first or last history course. The concept historical consciousness was chosen because of its central role in the Swedish curriculum for the history subject. LÄS MER

 2. 2. Historiska källor på mellanstadiet : En studie om hur historielärare samtalar om och arbetar med källor i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Robert Lorentzen; [2023]
  Nyckelord :Historiska källor; historiskt källmaterial; källkritik; historisk tänkande; historieundervisning; historielärare; absolut källkritik.;

  Sammanfattning : The encounter with historical artifacts can spark historical questions and create a connection to the past, arousing curiosity and a desire to understand the historical context. This power can be harnessed in history education, where learning to question, interpret, and use historical sources is essential to developing historical literacy. LÄS MER

 3. 3. Museets möjligheter : Museet som resurs i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Elisabeth Trolle; Ester Berg; [2023]
  Nyckelord :Historisk empati; historieundervisning; lärande; museum; museipedagogik;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten syftar delvis till att sammanställa tidigare forskning kring hur museum och studiebesök kan användas som verktyg i undervisningen. Syftet har också varit att undersöka hur man kan använda museibesök för att stötta elever i att utveckla historisk empati. LÄS MER

 4. 4. ”Fanns det transvestiter redan då?” : En studie om lärares uppfattning om och arbete med direktiven om sexualitet, samtycke och relationer i historieämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maja Persson; Lovisa Månsson; [2023]
  Nyckelord :Historisk empati; historieundervisning; genus; sexualitet; samtycke och relationer; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Sexualitet, samtycke och relationer ska sedan hösten år 2022 integreras i all undervisning i skolan. Sedan år 2011 har Skolverket i det centrala innehållet i historia dessutom poängterat att undervisningen i historia ska beröra olika perspektiv utifrån bland annat kön, sexualitet och etnicitet. LÄS MER

 5. 5. Historieundervisningen på lågstadiet? : Hur lärare för de yngre åren ser på yngre barns förmåga att förstå historia.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Marie Andersson; [2023]
  Nyckelord :historiemedvetande; lågstadiet; ämnesförståelse; historieundervisning; histo-risk tid; historisk utveckling; historiska tankeredskap; läromedelsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att försöka undersöka hur f-3 lärare ser på yngre barns förmåga att förstå historia samt hur de undervisar för att utveckla elevernas historiska kunskaper och ämnesförståelse. Detta genom att med semistrukturerade intervjuer fråga två lärare om hur de väljer att planera och undervisa i ämnet för att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla ett historiemedvetande. LÄS MER