Sökning: "historiska kartor"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden historiska kartor.

 1. 1. Landskapet nu och då - en kulturhistorisk analys av hagmark utifrån historiskt kartmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jonas Bergquist; [2021-08-10]
  Nyckelord :biological heritage; pasture; meadow; historical maps; sustainable development; biologiskt kulturarv; betesmark; ängar; historiska kartor; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Historical Maps : En interaktiv upplevelse av historia genom kartor

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Susanne Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Webbapplikation; Interaktiva kartor; HTML; CSS; React; Leaflet; Materials UI; Wikipedia API;

  Sammanfattning : This report deals with the development of the historical maps web application for a company that works to preserve the cultural heritage of old maps. The goal of the project has been to create a proof of concept for a web application that allows the user to view and interact with historical maps. LÄS MER

 3. 3. Uppsalas förlorade storhög

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Joakim Löfstedt; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkeologi; järnålder; medeltid; vårdkasar; Kashögen; Lagga socken; Mora stenar; Långhundraleden;

  Sammanfattning : Lagga socken är ett arkeologiskt intressant område med många fornlämningar från järnåldern. Strandförskjutningen har förändrat området över tid. Långhundraleden, en viktig forntida vattenled, går genom området och är central för att förstå utvecklingen av området. LÄS MER

 4. 4. I de obesuttnas spår : En arkeologisk analys av de obesuttna i Vena & Målilla socken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Rosén-Wiksten Kajsa; [2021]
  Nyckelord :subalternarchaeology; the unpropertied; cultural landscape; historical maps; cultural heritage; preservation.; torparkeologi; de obesuttna; kulturlandskap; historiska kartor; kulturarv; bevaring.;

  Sammanfattning : The unpropertied, also known as subaltern people, were a social class that lived during the 18th, 19th, and 20th century in Sweden. They were a social class that hade very few rights and had torely on the closest farmer and his lands to get by. But also, other jobs, for example as a farm maiden or as a shoemaker. LÄS MER

 5. 5. Landskapsförändringar över tid : en analys av markanvändning och skogsutveckling i Skrylleområdet i Skåne under de senaste århundradena

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Peter Zhang; [2021]
  Nyckelord :Skrylle; markanvändning; förändring; skogsareal; skogstyper; skogsutbredning; barrskog; lövskog;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka landskapsförändring och skogsutveckling under de senaste århundraden kring Skrylle naturreservat som är beläget mellan Södra Sandby och Dalby i Lunds kommun. Hur det har sett ut, vad har förändrats samt varför, är frågor som behandlas i undersökningen. LÄS MER