Sökning: "historiskt berättande"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden historiskt berättande.

 1. 1. Det kollektiva minnets avtryck av vännerna av det gamla Halmstad i gemenskapens årsböcker : Social gemenskap och kulturell samsyn i Föreningen Gamla Halmstad 1923-1941

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elisabeth Olén; [2021]
  Nyckelord :Historia; minne; historiekultur; historiskt berättande; kollektiva minnen; kulturarv; mening;

  Sammanfattning : Denna undersökning utreder hur och varför Föreningen Gamla Halmstad startade 1923 i Halmstad som en kollektiv historiekulturell minnesgemenskap och bevarande organisation. Undersökningen svarar på vilka aktörer som dominerar vid föreningens tillkomst och vilka förändringar i gemenskapen som kommer till uttryck i dess årsbok fram till dess förste ordförandes död 1941 vad avser frågan om definition av gemenskapens kollektiva minne. LÄS MER

 2. 2. ”Det känns lite jobbigt, det här att kallas invandrare”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alexander Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :ungdomar i asylprocessen; sociologi; stigma; flykting; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samhällets minoritetsgrupper har historiskt sett varit utsatta för misskreditering och diskriminering av olika slag. I denna uppsats har speciellt fokus lagts på den minoritetsgrupp som utgörs av de tusentals afghanska ungdomar som sökt eller söker asyl i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Den historiska berättelsen i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Johanna Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Historiska berättelser; historiemedvetande; lärare och historiska berättelser;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att skriva om fem lärares uppfattningar kring den historiska berättelsen som undervisningsmetod samt dess påverkan på elevernas historiemedvetande. Arbetet gick ut på att ta reda på: Vad lärare anser om historiska berättelser som undervisningsmetod och i vilket syfte de har använt sig utav den och hur den kan utveckla elevernas historiemedvetande. LÄS MER

 4. 4. Att finna berättelsens röst

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Författarskolan

  Författare :Åke Lasson; [2013]
  Nyckelord :autenticitet; berättarperspektiv; berättarröst; faktion; fiktion; fokalisering; författaretik; kreativt skrivande; litterär gestaltning; litterärt skapande; läkaretik; sekretess; tempus.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Målet för denna magisteruppsats var att kritiskt värdera om val av berättarperspektiv och tempus påverkade en gestaltnings berättarröst. Ett delmål var att undersöka om det fanns några riktlinjer för hur autentiskt och nära individen man kunde berätta, utan att bryta mot läkaretik eller patientsekretess. LÄS MER

 5. 5. Historien i klassrummet : Om historiskt berättande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Sara Evertsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER