Sökning: "history consiousness"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden history consiousness.

 1. 1. ”Nu fattar jag lite mer hur de verkligen hade det och varför det blev så hemskt.” : En kvalitativ studie om högstadieelevers uppfattningar av ämnet historia och om hur de ser på skönlitteratur och film i undervisningen som en väg mot ett ökat historiemedvetande.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marielle Johansson; [2019]
  Nyckelord :Secondary school; history consiousness; novels; films; education; sociocultural perspective; phenomenology.; Grundskolan; historiemedvetande; skönlitteratur; film; undervisning; sociokulturellt perspektiv; fenomenologi.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to an increased awareness of how students perceive the subject of history and how they approach the subject of increasing their awareness, through meeting historical characters in novels and film. I am seeking the answer to what opinions students have about studying history, what experiences they have of novels and film as a means to teaching the subject and how they look at material that give life to the thoughts and feelings of historical people, aiming to increase historical awareness. LÄS MER

 2. 2. Historiemedvetande – Ett problematiskt begrepp : Historielärares uppfattningar om begreppets definition och användning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Peter Szczepanski; [2016]
  Nyckelord :Historiemedvetande; Karl Ernst Jeismann; Klas-Göran Karlsson;

  Sammanfattning : Trots att begreppet historiemedvetande uttryckligen har funnits med i läroplanen sen år 2000 så finns det fortfarande inte en enhetlig definition av begreppet i svensk skola. Syftet med den här studien är att belysa den problematik som uppstår på grund av inkluderingen av detta begrepp och det fria tolkningsutrymme som blir resultatet. LÄS MER