Sökning: "hjälpinsatser barn"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden hjälpinsatser barn.

 1. 1. Preventiva hjälpinsatser för att motverka sexuella övergrepp mot barn i Sverige och Tyskland : -        En litteraturstudie om preventiva hjälpinsatser för människor som har begått, eller riskerar att begå, sexuella övergrepp mot barn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johannes Törnlund; Anna-Karin Viklund; [2017]
  Nyckelord :Pedofili; prevention; Sverige; Tyskland;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga och jämföra preventiva hjälpinsatser i Sverige och Tyskland för människor som har begått, eller riskerar att begå, sexuella handlingar mot barn. Tidigare forskning visar att det saknas evidensbaserade behandlingsmetoder som har en mätbar preventiv effekt för sexualbrottsförövare mot barn, samt att kompetens inom den svenska vården för att möta individer ur denna förövargrupp är bristfällig. LÄS MER

 2. 2. Utan risk för påföljd - lagöverträdare under 15 års rättigheter i straffprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Danielsson; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; processrätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att se huruvida de svenska bestämmelserna rörande lagöverträdare under 15 år stämmer överens med Europakonventionen och Barnkonventionen. Konventionerna är ratificerade och Sverige är således förpliktade att följa dess bestämmelser. LÄS MER

 3. 3. Vi måste prata om samverkan : En kvalitativ studie om professionellas uppfattningar av hinder och förutsättningar för samverkan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Evelina Forsman; Helena Gulbrandsen; [2016]
  Nyckelord :collaboration; social service; healthcare; children; mental illness; samverkan; socialtjänst; skola; f örsta linjen; barn och ungdomar; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to contribute to increased knowledge of how collaboration between social services, schools and health centers works and can be improved in the work with children and youths with mental illness. This study focuses on the obstacles and opportunities that according to professionals often arises when different areas of the field collaborate. LÄS MER

 4. 4. Barn i familjer med missbruk : En kvalitativ studie som belyser högstadiepersonalens roll och stärkande skyddsfaktorer när ett barn växer upp med missbruksproblematik inom familjen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Katja Jakobsson; Liv Widman; [2016]
  Nyckelord :Children of alcoholics; home environment; resilience; school; substance abuse; Barn i famlijer med missbruk; hemmiljö; motståndskraft; skola; alkoholmissbruk; drogmissbruk; barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur skolpersonal på högstadiet upplever sig kunna stärka skyddsfaktorer hos ungdomar som har föräldrar med missbruksproblematik, samt vilken hjälp som finns att ge dessa ungdomar i skolan. Metoden som använts är kvalitativ forskningsansats med inriktning på hermeneutik. LÄS MER

 5. 5. It's strength lies in the speed and (surprisingly) it's consistancy. All you need to go off is a way to put Worldgorger into your graveyard (Cabal / Thoughtseize yourself, Entomb) and a reanimate spell (Animate Dead, Necromancy, Dance of the Dead).

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefin Henrysson; [2015-02-24]
  Nyckelord :Ensamkommande; flyktingbarn; HVB-personal; episteme; techne; fronesis; tacit knowing; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Det genomgripande syftet med denna uppsats var att synliggöra ungdomsassistenternas arbete på Lyrans asylboende samt att se vilken relevans olika kunskapsformer har i detta. Utifrån frå-geställningarna handlade studien om att beskriva ungdomsassistenternas arbete samt att förtyd-liga gemensamma aspekter i arbetet med EkB. LÄS MER