Sökning: "hjälplärare"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet hjälplärare.

 1. 1. Olikheter inom klassens ram : En enkät- och intervjustudie om variationer av behov i klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Svetlana Grabos; Christina Öberg; [2019]
  Nyckelord :Differentiering; elevers behov; specialpedagog; svag teoretisk begåvning; särbegåvning;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om olikheter inom klassens ram. Studiens forskningsansats var mixed metod. Data samlades in via en enkät och intervjuer. I studien undersöktes lärares stundtals utmanande vardag i klassrum där de behöver förhålla sig till hela klassens behov och enskilda elevernas behov samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Den nya läraren, fritidsläraren! : Fritidslärares och rektorers syn på uppdraget.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Strömqvist; Maria Lindman; [2018]
  Nyckelord :Fritidslärare; Flexibilitet; Komplexitet; Läroplan; Samverkan; Social kompetens; Ämne.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva hur rektorer och fritidslärare uppfattar den nya utbildningen och yrket grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer för att få så berättande svar som möjligt av våra intervjupersoner, dessa består av tre fritidslärare som innehar den nya utbildningen och tre rektorer, samtliga kommer från fem olika skolor utspridda i mellersta Norrland. LÄS MER

 3. 3. Fritidsläraren i klassrummet : Åtta fritidslärares uppfattningar om deras uppdrag och roller under skoltiden samt hur fritidslärarnas uppfattningar påverkas av lärare, rektor och förkunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Lundgren; Katarina Hjukström; [2018]
  Nyckelord :fritidslärare i klassrummet; elevassistent; hjälplärare; resurs; inhoppare; självständig; samverkan; samarbete; påverkan; roll; uppdrag; skoltid.;

  Sammanfattning : Fritidslärarens uppdrag under fritidstid finns tydligt beskrivet i skolans styrdokument men fritidslärarens uppdrag under skoltid är inte lika klart bestämd. Vi som utfört denna studie utbildar oss till Grundlärare med inriktning mot fritidshem och har under utbildningens gång uppmärksammat ett fenomen att fritidslärarens uppdrag och roller under skoltid är väldigt individanpassade och har sett olika ut på alla platser vi genomfört verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på. LÄS MER

 4. 4. Särbegåvinng - gåva eller belastning?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Nilsson; Helena Lif; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel:Särbegåvning – gåva eller belastning?Syfte och frågeställningar: Forskning visar att 92% av särbegåvade elever vantrivs i grundskolan. 77% vantrivs på gymnasiet. För många särbegåvade elever är skolan starten för på livslångt utanförskap. LÄS MER

 5. 5. Hur matematiklärare vid ett gymnasium upplever Kunskapsmatrisen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Clas Henning; [2017]
  Nyckelord :Matematik; matematikdidaktik; formativ bedömning; interaktiva hjälpmedel; digitala verktyg; matematikundervisning; Kunskapsmatrisen;

  Sammanfattning : Matematikämnet har på senare tid fått en allt större uppmärksamhet, inte minst genom de resultat som publicerats i samband med de internationella undersökningarna PISA och TIMMS. Skolverkets intentioner att skapa ett större fokus kring de förmågor som presenteras i kursplanen och ämnesplanen i matematik har öppnat upp för att den formativa bedömningen alltmer kan ta plats inom dagens pedagogiska praktik. LÄS MER