Sökning: "hjälpmedel läs svårighet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hjälpmedel läs svårighet.

  1. 1. Lärares strategier kring undervisning och stöttning för elever med dyslexi

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Malin Högvall; [2014]
    Nyckelord :Dyslexi; Strategier; kompensatoriska hjälpmedel; Lärare i åk 3-5;

    Sammanfattning : Dyslexi är ett av våra vanligaste funktionshinder idag då samhället sätter stor press på akademiska utbildningar. Dyslexi uppmärksammades allt mer under 90-talet och har nu fram till i dag gjort mycket forskning på hur funktionshindret uttrycker sig och vilka svårigheter dyslektiker har inom läs-och skrivsvårigheter. LÄS MER