Sökning: "hjälpsökande beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden hjälpsökande beteende.

 1. 1. I skuggan av regnbågen : Våld i samkönade parrelationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Viktor Larsson; Jessica Kedziora; [2022]
  Nyckelord :barriers; difficulties; help-seeking behavior; intimate partner violence; LGBT; HBTQ; hinder; hjälpsökande; svårigheter; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa översiktsstudie var syftet att undersöka vad forskning har identifierat som svårigheter för våldsoffer i samkönade parrelationer i deras hjälpsökande beteende av formella källor, samt hur de upplever det stödet de söker. Efter en innehållsanalys identifierades olika svårigheter som kunde vara barriärer i HBTQ-personers hjälpsökande beteende som sedan analyserades utifrån konstruktivistiska teorier. LÄS MER

 2. 2. Självmord bland män : en copingstrategi eller misslyckad maskulinitet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ludwig Lindberg; Rasmus Suu; [2022]
  Nyckelord :Självmord; maskulinitet; hjälpsökande;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida maskulinitet kan vara avgörande för hur den aktuella samt historiska självmordsfrekvensens data och relationen till hjälpsökande beteende. Historiskt har män varit överrepresenterad i självmordsstatistiken och även om mängden självmord minskat med åren kvarstår fördelningen av män och kvinnor lika. LÄS MER

 3. 3. Fysiskt partnervåld i HBTQ-relationer - påverkan på patientens beteenden och upplevda hälsa samt tillämpade hanteringsstrategier : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carolina Höög; Kajsa Pärsdotter; [2022]
  Nyckelord :LGBTQ; Intimate Partner Violence; Coping Strategies; Help Seeking; Mental Illness; HBTQ; Partnervåld; Hanteringsstrategier; Hjälpsökande; Psykisk Ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Partnervåld innebär att en person på något sätt våldför sig på eller skadar personen den har en romantisk relation med. Våldet kan ske på olika sätt, men den aktuella litteraturöversikten utgick från det fysiska våldet. Risken att utsättas för partnervåld är högre i en HBTQ-relation än i en heterosexuell relation. LÄS MER

 4. 4. Självstigma och attityder till hjälpsökande beteende bland sjuksköterskestudenter : Skillnader beroende på ålder, årskurs, och tidigare erfarenhet av psykologisk hjälp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Samuel Björnermark; Tatsiana Aspman; [2021]
  Nyckelord :help-seeking attitudes; self-stigma; nursing students; seeking psychological help; Attityder till hjälpsökande beteende; självstigma; sjuksköterskestudenter; söka psykologisk hjälp;

  Sammanfattning : Denna studie syftade att öka kunskap om självstigma och attityder till att söka psykologisk hjälp bland svenska sjuksköterskestudenter, med anledningen av de höga sjukskrivningstalen bland sjuksköterskor samt den pågående COVID-19 pandemin och dess medföljande negativa konsekvenser på psykisk hälsa. Studien fokuserade på sambandet mellan självstigma och attityder, samt hur de påverkas av ålder, tidigare erfarenheter av psykologisk hjälp och utbildningen. LÄS MER

 5. 5. Vikten av att vänja sig: en kvalitativ studie om yrkesverksamma musikers upplevelser av tinnitus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anton Castelius; Hugo Gerlach; [2020]
  Nyckelord :tinnitus; hyperakusi; musiker; hörsel; otologi; psykisk ohälsa; hälsa bland musiker; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att skapa en fördjupad och nyanserad bild av hur yrkesverksamma musiker uppfattar och känner inför tinnitus som fenomen, och de potentiella konsekvenser som tinnitus skulle kunna ha i olika aspekter av livet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta professionella musiker. LÄS MER