Sökning: "hjälpsökande"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet hjälpsökande.

 1. 1. ”Du borde verkligen inte visa känslor, särskilt inte om du är pojke” : En systematisk litteraturstudie om pojkars upplevelser kring hur maskulinitet och könsnormer begränsar hjälpsökande för psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annie Svensson; [2019]
  Nyckelord :adolescent boys; mental Illness; masculinity; gender norms; help-seeking behavior; pojkar; psykisk ohälsa; maskulinitet; könsnormer; hjälpsökande beteende;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem, där pojkar är överrepresentativa i självmordsstatistiken. Maskulinitetsnormer kan ha negativa konsekvenser för pojkars sätt att uttrycka psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Stark, tuff och omänskligt oberörd : En kvalitativ litteraturstudie om upplevelser av våld i nära relationer hos utsatta män

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nathalie Sköld; Paulina Berg; [2019]
  Nyckelord :hjälpsökande; kvalitativ; könsroller; män; omvårdnad; partnervåld; upplevelser; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Nutida forskning visar på en liknande prevalens av VNR mellan kvinnor och män. Våld i nära relationer påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. Utsatta män har ofta lägre förtroende för rättsväsendet, polis och sjukvård, samt hjälpen de erhåller klassas ofta som bristfällig. LÄS MER

 3. 3. Identifierbara visuella metaforer : Att gestalta psykiska besvär

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elina Larsson; [2019]
  Nyckelord :informationsdesign; visuella metaforer; informativ illustration;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har den psykiska ohälsan ökat det senaste decenniet, och speciellt bland ungdomsgrupperna – tidigt i tonåren samt hos unga vuxna.  Oftast uppstår psykiska besvär under tonåren och om detta inte behandlas ökar risken att det förvärras. LÄS MER

 4. 4. ”Kvinnor är jämstarka och kan därför inte skada varandra” : En kvalitativ studie om arbetet med våldsutsatta kvinnor i samkönade parrelationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Moa de Beau; Linn Johansson; [2019]
  Nyckelord :Samkönat partnervåld; homo- och bisexuella kvinnor; professionellas bemötande; arbete med våldsutsatta; heteronorm; heterosexism; queerteori;

  Sammanfattning : Det existerar flertalet föreställningar kopplat till homo- och bisexuella kvinnor och våld som menar att icke heterosexuella kvinnor inte utsätts för partnervåld eller att våldet inte skulle vara lika allvarligt som mäns våld mot kvinnor. Bristen på forskning inom ämnet skapar ett kunskapsglapp inom professionen som kan bidra med sämre förutsättningar att ge adekvat stöd till de hjälpsökande. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa hos män : En narrativ studie om mäns upplevelser av att leva med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Hanna Fagerlund; Zara Wimark; [2019]
  Nyckelord :Innehållsanalys; män; narrativ; patografier; personcentrerad omvårdnad; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället och förväntas vara en av de största folkhälsoutmaningarna inom några år. Statistik visar att bara ca en tredjedel av de som får vård för psykisk ohälsa idag är män samtidigt som ca 70 % av alla suicid begås av män. LÄS MER