Sökning: "hjälpverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet hjälpverktyg.

 1. 1. Digitalisering inom bankbranschen –Hur påverkas Handelsbankens styrsystem av en ökad digitalisering avseende upplevd handlingsfrihet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl-Henrik Ehrenborg; Rasmus Carlström; [2019-08-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivning: Många branscher har kommit långt i utvecklingen mot att blimer digitala aktörer. Den digitala utvecklingen medför i många fall att företag väljer attstandardisera och i vissa fall automatisera sina processer. LÄS MER

 2. 2. Individanpassad läs- och skrivinlärning : En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Öfverström; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; individanpassning; hjälpverktyg; intervju; sociokulturellt perspektiv; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. LÄS MER

 3. 3. Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Fanny Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :mjölkkor; mjölkproducenter; mjölkavkastning; produktions-resultat; Kokontrollen; hjälpverktyg; beslut; Växa Sverige; provmjölkning; AMS; mjölkningssystem; besättningsstorlek; produktionsstyrning;

  Sammanfattning : Sveriges lantbruk har genomgått en stor förändring de senaste årtiondena. Det ekonomiska läget har länge varit pressat vilket bidragit till att antalet gårdar i Sverige har på ca 40 år halverats. För att bibehålla konkurrenskraften på marknaden har även strukturella förändringar skett inom varje produktions-gren. LÄS MER

 4. 4. Planering för bevarande av biotopen ädellövskog vid exploatering : med utgångspunkt från träden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marcus Lundberg; Carl Löfvall; [2019]
  Nyckelord :biotop; ädellövträd; exploatering; ekosystemtjänster; bevarande;

  Sammanfattning : I och med det större exploateringstrycket på grund av en ökad urbanisering finns det idag risk för att grönytor till total yta minskar för att ge plats åt nya byggnader och infrastruktur. De ekosystemtjänster som grönytorna genererar tenderar således att bortprioriteras till följd av detta. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av programmet PMSV3 INVENTERING som hjälpverktyg för inventering av statliga vägar

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Petter Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER