Sökning: "hjärnans två tankesystem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hjärnans två tankesystem.

  1. 1. Nudging mot hjärnans två tankesystem Effekten av olika nudgingverktyg för att främja hållbara investeringar av premiepensionen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Josefin Augustin Nilsson; Olivia Sahlin; [2021-06-30]
    Nyckelord :Nudging; nudge tools; choice architecture; two ways of thinking; System 1; System 2; premium pension; sustainability; SRI investment.; Nudging; nudgingverktyg; valarkitektur; hjärnans två tankesystem; System 1; System 2; premiepension; hållbarhet; SRI.;

    Sammanfattning : Vetenskapen är enig om att klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är på allvar, och kommer medföra oroande konsekvenser om utsläppen av växthusgaser fortsätter. Parisavtalet kräver förändringar i flera branscher och marknader, och finanssektorn är en av dessa. LÄS MER