Sökning: "hodkinson och Sparkes careership"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden hodkinson och Sparkes careership.

 1. 1. Uppväxt på mindre ort i Norrbotten : Faktorer som påverkar individer i valet av akademiska studier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linnéa Hofgren; Sanna Ekholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som studie- och yrkesvägledare är det viktigt att förstå hur individer tänker och resonerar omkring akademiska studier för att vara professionell i yrkesrollen. Att ha goda kunskaper om vad det är som påverkar utbildnings- och karriärval hos individer är viktigt. LÄS MER

 2. 2. Studie- och yrkesvägledningens organisation på grundskola : för vem och av vem?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Mona Kero Norberg; [2019]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; behov; Gottfredson;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare på grundskolor upplever möjligheter att organisera och utföra studie- och yrkesvägledning utifrån elevernas behov. Studien har genomförts med kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomförts med fem stycken studie- och yrkesvägledare på grundskolor i olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Elevers upplevelser av studie- och yrkesvägledning inom grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Jarlsborg; Lina Rosenlund; [2018]
  Nyckelord :förväntingar; handlingshorisont; studie- och yrkesvägledning; tjänstgöringsgrad; upplevelser;

  Sammanfattning : Många studie- och yrkesvägledare på skolor idag har ofta en låg tjänstgöringsgrad och hög arbetsbörda, vilket kan inverka på studie- och yrkesvägledningens tillgänglighet för eleverna. Utifrån det här dilemmat undersöker studien hur elever upplever deras studie- och yrkesvägledning inom skolor där studie- och yrkesvägledarna har olika tjänstgöringsgrader. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för vägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Ridell; Alessandra Voscarelli; [2018]
  Nyckelord :Kompensatorisk vägledning; konstruktivistiskt förhållningssätt; Språkintroduktion; Kulturell bakgrund; Vägledningssamtal; Compensatory guidance; Constructivist approach; Counseling dialog; Cultural background; Language introduction;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vilka förutsättningar studie- och yrkesvägledare på språkintroduktionsprogram har för det individuella vägledningssamtalet. Utifrån detta utformades följande frågeställningar: vilka är vägledarnas förutsättningar för det individuella vägledningssamtalet med elever med annan kulturell bakgrund? Hur arbetar studie- och yrkesvägledaren med det individuella samtalet för att stötta eleverna i studie- och yrkesvalsprocessen? För att besvara uppsatsens frågeställningar använde vi oss av en kvalitativ metod och genomförde sex intervjuer med studie- och yrkesvägledare på språkintroduktionsprogram. LÄS MER

 5. 5. ETT VÄL ÖVERVÄGT VAL? : En kvantitativ undersökning om elevers syn på gymnasievalet, den framtida arbetsmarknaden och studie- och yrkesvägledning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Frida Henriksson; Emma Johansson; [2018]
  Nyckelord :framtida arbetsmarknaden; gymnasievalet; påverkan; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Den framtida arbetsmarknaden är otroligt viktig för elevers etablering efter studier samtidigt är det inget som prioriteras. Syftet är att undersöka hur elever i årskurs 9 bedömer vikten av den framtida arbetsmarknaden inför gymnasievalet och hur elevernas tillgång till information om detta ämne ser ut. LÄS MER