Sökning: "holistisk definition"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden holistisk definition.

 1. 1. Illuminating filters of perception : an interview survey with leading landscape architects on their approach to site

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna-Maria Pershagen; [2020]
  Nyckelord :site; genius loci; intuition; place; place theory; education; site; unconventional analysis; site analysis; perception; filter; dowsing; feng shui; geomancy; alternate approach;

  Sammanfattning : The starting point for this work is an interest in the concepts of genius loci, intuition and unconventional site analysis. Since the 70s, the genius loci has had a definition in landscape architectural theory, but the contemporary attitudes on the concept as well as its implementation in practice are less illuminated in research. LÄS MER

 2. 2. Hälsa och idrott : En kvalitativ studie hur lärare i idrott och hälsa upplever och ser på begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Ringnér; Hampus Odeen Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa ser på begreppet hälsa och hur de utifrån sin syn på begreppet och hälsans roll i ämnet väljer att undervisa i och om hälsa. Vi vill även undersöka vad förändringen av begreppet hälsa medför för undervisning. LÄS MER

 3. 3. ”God hälsa handlar alltså lika mycket om knoppen som om kroppen” : En diskursanalytisk och komparativ studie av två läroböcker för idrottsämnet författade åren 1988 och 2012

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Joel Aginger; [2019]
  Nyckelord :idrott och hälsa; hälsoskildring; fysisk aktivitet; välbefinnande; läromedel;

  Sammanfattning : Ungdomar når inte upp till rekommenderade dosen av fysisk aktivitet, den psykiska ohälsan har ökat, samtidigt som många ungdomar inte trivs i skolan. Idrottsämnet som innefattar undervisning om hälsa har visat sig betona den fysiska hälsan framför den psykiska och sociala hälsan. LÄS MER

 4. 4. Är Integrated Thinking framgångsreceptet? : En studie om arbetsmiljö och dess betydelse för Integrated Thinking

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Mankowitz; Emelie Vickers; [2018]
  Nyckelord :Integrated Thinking; värdeskapande; Distributed Cognition; integration; lärande; problemlösning;

  Sammanfattning : Integrated Thinking är en ny trend inom företagsstyrning. Begreppet är dock mångtydigt och det råder oklarheter i hur organisationer kan nå Integrated Thinking. Studien ämnade att konkretisera begreppets innebörd. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeuters och det multiprofessionella teamets erfarenheter av arbete i palliativ vård : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Storing; [2017]
  Nyckelord :Experiences; interprofessional; palliative care; physical therapy; Erfarenheter; fysioterapi; multiprofessionellt team; palliativ vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Bakgrund: Teamarbete ses som god praxis inom palliativ vård och i teamet kan många yrkesprofessioner ingå. Det finns evidens för att olika fysioterapeutiska åtgärder kan ha betydelse för patienter i palliativ vård men det tycks finnas ett kunskapsglapp i forskning om fysioterapeuters och det multiprofessionella teamets erfarenheter av arbete i palliativ vård för äldre. LÄS MER