Sökning: "holistisk människosyn"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden holistisk människosyn.

 1. 1. Faktorer som påverkar vårdtagarens delaktighet vid behandlingen av svårläkta bensår : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anja Brückel; Zandra Salo; [2019]
  Nyckelord :faktorer; delaktighet; svårläkta bensår; omvårdnad; litteraturstudie; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Vårdtagare med svårläkta bensår är en stor grupp av vuxna individer. Sjuksköterskor möter dessa vårdtagare ibland under flera år och att leva med ett svårläkt bensår är en stor utmaning som kan leda till förlust av självständighet och/eller kontroll. LÄS MER

 2. 2. Företagshälsovårdens erfarenheter av förebyggande arbete mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa : En intervjustudie av anställda vid en intern företagshälsovård i norra Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Arbetshälsovetenskap

  Författare :Ulrika Jaldemark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Jaldemark Ulrika (2019). Företagshälsovårdmedarbetares erfarenheter av förebyggande arbete mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa: En intervjustudie av anställda vid en intern företagshälsovård i norra Sverige. Projektkurs Arbetshälsovetenskap 15hp, Högskolan i Gävle. LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelse av ensamhet och social isolering : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jennie Björhn; Therese Hellström; [2019]
  Nyckelord :Loneliness; Social isolation; Older people; Qualitative research; Ensamhet; Social isolering; Äldre personer; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet och social isolering är ett utbrett problem bland många äldre personer och kan bidra till hälsorisker och för tidig död. I takt med att befolkningen blir allt äldre förväntas ensamhet och social isolering öka vilket kommer att kräva större behov av vård och omsorg. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av hjärtinfarkt utifrån ett existentiellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Segerdahl; Anna Solymar; [2018]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; existentiellt; andlighet;

  Sammanfattning : Hjärt-kärlsjukdom är sammanlagt den största orsaken till dödsfall i västvärlden. Trots att det förebyggande arbetet har lett till färre insjuknande så är det fortsatt den största dödsorsaken i Sverige. LÄS MER

 5. 5. "Mensker trenger mensker" - En kvalitativ studie om identitetsprocesser i tv-serien "SKAM"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Antonia RIngbäck; [2018]
  Nyckelord :Identitet; ungdomskultur; senmodernitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka förståelsen för ungdomars identitetsskapande processer i det senmoderna samhället, genom att analysera två karaktärer i den norska tv-serien "SKAM". Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är sociologiska teorier om hur individens identitetsskapande påverkas av senmoderna ideal. LÄS MER