Sökning: "holistisk modell"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden holistisk modell.

 1. 1. Strategic Inventory Control in Capacity-Constrained Manufacturing Systems : Reviewing the tangible effect of applying multi-echelon optimization in a multi-product environment

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jonathan Petersson; Pontus Nellgård; [2020]
  Nyckelord :Inventory Management; Inventory optimization; Lean manufacturing; Discrete event simulation; Industry 4.0; Lagerstyrning; Lageroptimering; Lean tillverkning; Simulering; Industri 4.0;

  Sammanfattning : Firms today maintain complex supply chains containing many dependent stages to manufacture a product to the end customer. Here lies a dilemma, keeping extensive inventory generate higher customer satisfaction by enabling quick deliveries. This increase in inventory, however, comes at an increase in costs. LÄS MER

 2. 2. Digital arbetsmiljö ur slutanvändares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Martin Grundtman; [2019]
  Nyckelord :Digital arbetsmiljö; Socioteknisk teori;

  Sammanfattning : Den huvudsakliga arbetsmiljön bland Sveriges yrkesverksamma är i dag digital och den vanligaste sjukskrivningsorsaken är besvär som tidigare forskning har visat kan orsakas av brister i den digitala arbetsmiljön. Trots detta är digital arbetsmiljö som forskningsområde relativt nytt och outforskat och ny forskning efterfrågas för att utöka kunskapsbasen. LÄS MER

 3. 3. Kritiskt tänkande i ett ämnesdidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Svensson; [2019]
  Nyckelord :Kritiskt tänkande; Kunskapsutveckling; Lärandeprocess; Läroplan; Pedagogik; Taxonomi; Värdegrundsarbete; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Kritiskt tänkande i pedagogisk verksamhet är både förankrat i det organisatoriska värdegrundsarbetet men också ett ämnesrelaterat syfte som elever förväntas utveckla som ett resultat av deras kunskapsutveckling. Lärarens arbetsplanering är en grundbult i all didaktik och får stor betydelse för hur kritiskt tänkande organiseras i pedagogiskt arbete och för hur väl läraren lyckas främja elevers utveckling av kritiskt tänkande. LÄS MER

 4. 4. Systemförvaltningsmodell kontra verklighet Tillämpning av en holistisk systemförvaltningsmodell

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :MAJA MINIUSSI; [2018-02-16]
  Nyckelord :Systemförvaltning; Förvaltningsstyrning; Systemförvaltningsmodell; System Administration; System Management; Systems Management Model;

  Sammanfattning : Today organizations struggle with management of many systems. The systems could havedifferent integrations with each-other and a lack of overview is missing. This could be acomplex environment to maintain. To get a grip of the systems, and to get an overall perspectiveover the business entire family of systems a model could be used. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av hjärtinfarkt utifrån ett existentiellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Segerdahl; Anna Solymar; [2018]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; existentiellt; andlighet;

  Sammanfattning : Hjärt-kärlsjukdom är sammanlagt den största orsaken till dödsfall i västvärlden. Trots att det förebyggande arbetet har lett till färre insjuknande så är det fortsatt den största dödsorsaken i Sverige. LÄS MER