Sökning: "holistiskt synsätt palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden holistiskt synsätt palliativ vård.

 1. 1. Upplevelser av palliativ vård vid cancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Binta Dampha; Oliwer Ryderdal; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Delaktighet; Palliativ vård; Patienter; Symtomlindring; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter med cancer upplever både fysiska och emotionella besvär av sin sjukdom. Det är viktigt för sjukvården att se patienter från ett holistiskt synsätt. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar livskvaliteten inom palliativ vård: ur patientens och anhörigas perspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amelie Laaksonen; Maria Spjut; [2020]
  Nyckelord :Family; literature review; palliative care; patient; quality of life; Anhöriga; litteraturöversikt; livskvalitet; palliativ vård; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: När den botande behandlingen av sjukdom inte längre uppnår ett önskat resultat sätts palliativ vård in, vilket är en symtomlindrande vård. Den palliativa vårdens mål är att förebygga och lindra lidandet samt möta fysiska, psykosociala och existentiella problem. LÄS MER

 3. 3. En beskrivande litteraturstudie om närståendes erfarenheter av vård vid livets slutskede i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maja Nyström; Hanna Svensson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenhet; hemmet; närstående; palliativ vård; stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård blir aktuellt när det inte längre finns någon chans till bot. Syftet med den palliativa vården är att minska lidande och lindra symtom. Behovet av hembaserad palliativ vård ökar och närstående får följa vårdprocessen på nära håll, i alla med- och motgångar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenhet av att ge palliativ vård till personer i livets slutskede : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Thelander; Ellie Valinger; [2020]
  Nyckelord :Palliative care; End-of-life care; Nurse; Experiences; Palliativ vård; Vård i livets slutskede; Sjuksköterska; Erfarenheter;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund   Palliativ vård innebär mycket mer än bara att vårda en person i livets slutskede. Sjuksköterskan bör ha ett holistiskt synsätt på vårdandet samt omvårdnaden ska ske med beaktande för personen i livets sluts välbefinnande och värdighet. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser vid palliativ omvårdnad i hemmet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nanna Eriksson; Sofia Olsson; [2020]
  Nyckelord :Home nursing; Nursing care; Palliative care; Patient; Perception; Omvårdnad; Palliativ vård; Patient; Upplevelse; Vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund De flesta sjuksköterskor kommer under sitt yrkesliv komma i kontakt med döende patienter, varav flertalet önskar att dö hemma. Därför är kunskap om palliativ vård viktigt. Den palliativa vården bör bedrivas med ett holistiskt synsätt där patient, närstående och vårdpersonal ses som en enhet. LÄS MER